Posted on

تعاریف حاکمیت شرکتی

اصطلاح حاکمیت شرکتی به معنای هدایت کردن است و قبل از آن برای هدایت کشتی بکار می رفته است. معادل­های دیگر آن عبارت است از: راهبری شرکتی، راهبری سهامی، اداره سازمانی و راهبری شرکتی. هيچ تعريف مورد توافق در مورد راهبری شرکتي وجود ندارد. تفاوتهاي چشمگيري در تعريف راهبری شرکتي براساس وضعيت فرهنگي، اقتصادي و سایر موارد، در هر کشور ديده مي شود (بدری 1381، 9).

تعاریف ارائه شده براي راهبري شرکتی متنوع است. عمده­ترین عامل متمایز کننده این تعاریف را می­توان پهنه یا گستره شمول راهبري شرکتی دانست. ازیک منظر می توان این نظام را رابطه  “مدیران “با “سهامداران”  دانست که مبناي نظري آن ” تئوري نمایندگی2″ در شکل محدود خود است. در آن سوي این طیف و در نگرشی وسیع، راهبري شرکتی رابطه شرکت با تمام ذینفعان خود را بر می­گیرد که پشتوانه نظري آن را می­توان “تئوري ذینفع”  دانست. سایر تعاریف و نگرش­ها به راهبري شرکتی داخل طیفی که نگاه حداقلی و حداکثري آن تبیین شد قرار می­گیرد.

تعاریفی که ذیلا” ارائه می­شود گزیدهاي از نگرش­هاي مختلف به حاکمیت شرکتی را نشان می­دهد.

“راهبري شرکتی، شیوه هاي به کار گرفته شده توسط مدیران شرکت با هدف تعیین استراتژيهایی است که موجب دستیابی شرکت به اهداف تعیین شده، کنترل ریسک و مصرف بهینه منابع می شود. ”

فدراسیون بین المللی حسابداران2004:

“راهبري شرکتی سیستمی است که شرکت ها را هدایت و کنترل می کند. تمرکز اصلی بر ایفاي وظیفه مدیران ارشد سازمانی در رعایت اصول شفافیت، درستکاري و پاسخگویی است.”

گزارش کادبري 1992:

“راهبري شرکتی، فرآیند نظارت و کنترل عملکرد مدیران شرکت است به گونه اي که متضمن منافع سهامداران باشد.”

پارکینسون 1994:

“راهبري شرکتی به دنبال ارتقاء انصاف، شفافیت و پاسخگویی در شرکت هاي عام است.”

گرین اسپن(رئیسپیشین فدرال رزو آمریکا 2002):

“هدف بنیادي در راهبري شرکتی افزایش ثروت سهامداران در بلند مدت است، به گونه اي که منافع سایر ذینفعان نیز رعایت گردد.”

بورس اوراق بهادار هندوستان:

“راهبري شرکتی براي برقراري تعادل بین اهداف اقتصادي و اجتماعی ونیز اهداف فردي و عمومی است. حاکمیت شرکتی موجبات استفاده موثر ازمنابع و الزام به پاسخگویی را فراهم میسازد. هدف اصلی آن است که منافع شرکت، افراد (ذینفع) و جامعه تا حد ممکن به هم نزدیک شوند.

بانک جهانی2001:

“راهبري شرکتی شامل مجموعه روابط بین مدیران اجرائی ، اعضاي هیات مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت است. همچنین ساختاري براي تدوین اهداف شرکت و راه هاي دستیابی به اهداف و نیز چگونگی ارزیابی و نظارت بر عملکرد را شامل می شود.”

سازمان همکاري و توسعه اقتصادي 2004:

“راهبري شرکتی، رابطه بین سهامداران و شرکت است و سیستمی است که سهامداران به کمک آن، مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می کنند.”

کتابچه راهبري شرکتی بریتانیا1996:

“راهبري شرکتی در تعریف محدود، رابطه شرکت با سهامدارانش و در تعریف گسترده رابطه شرکت با اجتماع است.”

فاینانشال تایمز1999:

سالمون و همکارانش در سال 2000 یک تحقیق گسترده را انجام دادند. در این تحقیق که از سرمایه گذاران بزرگ نهادي انگلستان انجام شد، میزان اجماع پاسخ دهندگان درمورد برداشت آنها از راهبري شرکتی مورد بررسی قرار گرفت. جدول زیر نتایج این پیمایش را نشان می­دهد (بدری 1381، 9 و 10).

در یک نگاه اجمالی می­توان وظایف سامانه حاکمیت شرکتی را در بندهای ذیل عنوان نمود: (مدرکیان 1390، 13)

  1. نظارت
  2. مدیریت
  3. رعایت قوانین و مقررات
  4. حسابرسی داخلی
  5. مشاوره
  6. حسابرسی خارجی
  7. ارتباط با ذینفعان