– تحليل نسبت P/E و E/P سود هر سهم-پایان نامه تاثير متغييرهاي كلان اقتصادي بر پيش بيني سود در شركت ها

0 Comments

– تحليل نسبت P/E و  E/P سود هر سهم

مبلغ سود به ازاء ارزش اسمي سهام را نشان مي‌دهد. با توجه به اينکه ارزش اسمي سهام کليه شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس تهران 1000 ريالي بوده و ممکن است قيمت بازار انواع سهام متفاوت باشد براي مقايسه شرکت ها با يکديگر رقم سود نسبت به قيمت بازار تحت عنوان نسبت P\E  سنجيده مي‌شود. اين نسبت بازده جاري سهام را نشان  داده  و در شرايط تساوي ساير عوامل، هر چه اين نسبت بالاتر باشد سهام از موقعيت بهتري بر خوردار خواهد بود. لازم به ذکر است هر چه ميزان سود هر سهم در مقايسه با قيمت بازار سهام بيشتر باشد به خاطر تقاضايي که براي آن ايجاد مي‌شود انتظار احتمال افزايش آتي قيمت بالاتر خواهد بود. خاطر نشان مي‌شود که سهامداران در خريد سهام مي‌توانند از نسبت قيمت بر درآمد تحت عنوان نسبت (P\E ) نيز استفاده کنند.

گفتني است که نبايد اين نسبت در کوتاه مدت مورد توجه قرار گيرد به عبارتي ارقام يک سال را نمي‌توان مبناي صحيحي براي قضاوت نسبت به عملکرد هميشگي شرکت قرار داد. ممکن است سياست شرکت در سالي اقتضاء کند که نسبت سود تقسيمي بالايي وضع شود اما در ساير سال ها، اين نسبت رقم پاييني باشد. براي قضاوت صحيح در مورد سياست تقسيم سود شرکت، بايد روند تقسيم سود چند سال گذشته شرکت را مورد بررسي قرار داد و به   استناد آن ها نحوه تقسيم سود احتمالي سال هاي آتي را برآورد کرد. (تحليل بنيادي بورس، 1390)

سود نقدي هر سهم / سود هر سهم = نسبت سود تقسيمي هر سهم

 

2-19- درآمد براي هر سهم

درآمد براي هر سهم، علاوه بر آنکه خود عامل بسيار مهمي براي هر شرکت و تصميم گيري سرمايه گذاران به شمار مي‌رود، در تعيين نسبت قيمت بر درآمد که به آن اشاره شد است نيز اهميت خاصي را دارا مي‌باشد .به همين دليل در کليه کشور هايي که داراي بازار سهام متشکل مي‌باشند در محاسبه درآمد براي هر سهم، دقت خاص و استانداردهاي ثابت به کار مي‌رود .

1-رقم بدست آمده به عنوان درآمد براي هر سهم، نمايا نگرميزان سود ويژه‌اي است که به هر سهم در يک سال تعلق گرفته است. بر اين اساس سرمايه گذار مي‌تواند سود آوري شرکت را اندازه گيري نموده و با مقايسه ارقام مربوط به سال هاي مختلف، افزايش يا کاهش آن را محاسبه نمايد.

2- در صورتي که سود سهام اختصاص يافته به هر سهم بيش از درآمد براي هر سهم باشد سرمايه گذار متوجه خواهد شد که شرکت از اندوخته‌هاي سال قبل کمک گرفته تا سود متناسبي به سهامداران پرداخت شود (دواني،1375).

2-20-  تورم

تورم، يکي از اصطلاحات ديرين در حوزه علم اقتصاد و مسائل روزمره زندگي است که در همه گروه‌هاي اجتماعي شهرت يافته است. تورم نيز همچنين بسياري ديگر ازمفاهيم اقتصادي، توسط اقتصاددانان به طرق مختلف تعريف شده است که به پاره‌اي از اين تعاريف که مهم تر است اشاره مي‌شود. تورم روند افزايش سطح عمومي قيمت ها طي يک دوره به نسبت طولاني است. تورم به افزايش در سطح عمومي قيمت ها اطلاق مي‌شود که خارج از کنترل و نا خواسته اتفاق مي‌افتد. تورم وضعيتي است که در آن درآمد‌هاي پولي سريعتر ار جريان کالا و خدمت هايي است که اين درآمدها روي آن ها صرف مي‌شوند افزايش مي‌يابد(يعني سريعتر از درآمد ملي واقعي).

تعريفي که از تورم از مقبوليت بيشتري نزد اقتصاد دانان برخوردار است، عبارت است از افزايش دائم و بي رويه سطح عمومي قيمت کالاها و خدمات که در نهايت به کاهش قدرت خريد، و نابساماني اقتصادي منجر مي‌شود .

نوسان‌هاي نرخ تورم ممکن است در تصميم گيريهاي مديران درباره تامين مالي مهم و اثر گذار باشد، با توجه به اينکه افزايش نرخ تورم در دراز مدت بهبود جريان‌هاي ورود وجه نقد به شرکت نيز افزايش مي‌يابد. از آنجا که يکي از منابع تامين مالي شرکت ها استفاده از سود انباشته  شرکت است، لذا با انجام تامين مالي از طريق سود انباشته، اهرم مالي شرکت کاهش خواهد يافت که نشان دهنده ارتباط منفي بين نرخ تورم و ساختار سرمايه است (نوروزي، مدينه).

2-20-1- تعريف تورم از ديدگاه  گونتربورگر[1]

تورم يک نوع جنگ داخلي است يعني مبارزه ميان طبقاتي که دستمزدها و قيمت ها را تعيين مي‌کند. (بورس- شماره 143- ص 35)

2-20-2- تعريف تورم از ديدگاه محسن دستگير

از نظر حسابداران، تورم عامل مهمي است، زيرا ممکن است ارقام حسابداري را که مبناي تصميم گيري هايي هستند مخدوش مي‌کند. در شرايط تورم، ارزش تاريخي يک دارايي به مراتب کمتر از ارزش جاري خواهد بود. بنابراين قسمتي از دارايي که بر مبناي ارزش هاي تاريخي مستهلک شده است کمتر از ارزش جاري خواهد بود. در نتيجه قسمتي از دارايي که بر مبناي دارايي هاي خالص يک موسسه ممکن است در روش حسابداري ارزش تاريخي کمتر از واقع مشخص و رقم سود ويژه بيش از واقع گزارش شود (دستگير،1372).

2-21- طبقه بندي تورم ها بر مبناي درجه شدت تورم

الف) تورم خفيف :اين تورم که غالبا از آن به عنوان «تورم خزنده»[2] و گاهي به نام «تورم آرام» تعبير مي‌شود، به افزايش بطئي و ملايم قيمت ها اطلاق مي‌گردد. در دهه  70-1960 غالب کشورهاي صنعتي غرب در معرض اين تورم قرار داشتند.

در مورد حدود افزايش قيمت ها در تورم آرام (خفيف)، ضابطه مشخص و معيني وجود ندارد و علماء و صاحب نظران مختلف اقتصادي، حدود و نسبت‌هاي متفاوتي را پيشنهاد کرده اند، از جمله در دائره المعارف بريتانيکا[3]، حدود افزايش قيمت ها در اين نوع تورم، بين 1تا 6 درصد در سال، در دائره المعارف بين المللي اجتماعي حد اکثر 4 درصد و در ماخذي ديگر بين 4 تا 8 درصد ذکر شده است.

ب) تورم شديد: در اين تورم که گاه از آن تحت عنوان «تورم شتابان» (يا تازنده [4] (ياد مي‌شود، آهنگ افزايش قيمت‌ها تند و سريع است.

براي تعيين حدود اين گونه تورم نيز، ضابطه مشخصي وجود ندارد. بعضي از اقتصاد دانان، نسبت افزايش قيمت ها در اين نوع تورم را سالانه بين 15 تا 25 درصد ذکر کرده اند، ولي اين نسبت قطعي نيست و با توجه به سير تورم در سال هاي اخير برآوردي بيش از حد نازل، به نظر مي‌رسد.

ج) تورم بسيار شديد: اين نوع تورم که از آن به عنوان «تورم افسار گسيخته»[5] و يا «فوق تورم» و نيز «ابر تورم» [6]تعبير شده است شديد ترين و پيشرفته ترين حالت تورم بشمار مي‌رود. براي تشخيص اين قسم از تورم نيز معيار مشخصي که مورد اتفاق نظر اقتصاد دانان باشد وجود ندنرد. يکي از علماي اقتصاد موسوم به «فيليپ کا گان» افزايش قيمتي حدود 50 درصد در ماه را به عنوان ملاک تشخيص «تورم بسيار شديد» پيشنهاد کرده است .در حالي که در «دائره المعارف بريتانيکا» دو برابر شدن قيمتها، در ظرف 6 ماه و يا کمتر به عنوان معيار شناسايي اين تورم تلقي شده است (کتابي،1371).

2-22- طبقه بندي تورم ها بر مبناي نسبت افزايش قيمت ها به افزايش حجم پول

الف) تورم باز[7] (يا تورم آشکار)

به تورمي اطلاق مي‌شود که در آن قيمت ها سريع تر از حجم پول در جريان، افزايش مي‌يابد.

ب) تورم مهار شده (يا تورم بسته)

تورمي است که در آن ميزان افزايش قيمت ها کمتر از افزايش حجم پول در جريان باشد (کتابي،1371).

[1] – Gontrborgr

[2] – Creeping  inflation

[3] – Britannica

[4] – Cal loping  inflation

[5]– Runaway Inflation

[6]– Hyper- Inflation

[7] – Open Inflation