دسترسی متن کامل – تاثیر ترکیب جنگل طبیعی و مصنوعی و برخی ویژگی‌های خاک بر زی‌توده کرم …

جدول۴-۲۱ میانگین تعداد کرم خاکی(در مترمربع) در توده‌های مورد مطالعه در لایه سطحی خاک……………………………………………………………………………………………………………………………………۵۰
جدول۴-۲۲ آنالیز واریانس میانگین تعداد کرم خاکی(در مترمربع) در توده‌های مورد مطالعه در لایه عمقی خاک…………………………………………………………………………………………………………………………………۵۱
جدول۴-۲۳ میانگین تعداد کرم خاکی(در مترمربع) در توده‌های مورد مطالعه در لایه عمقی خاک….۵۱
جدول۴-۲۴ آزمون T غیر جفتی جهت مقایسه تعداد کرم خاکی(در مترمربع) در توده‌های طبیعی و مصنوعی…………………………………………………………………………………………………………………………….۵۲
جدول۴-۲۵ آزمون T غیر جفتی جهت مقایسه تعداد کرم خاکی(در مترمربع) در توده‌های سوزنی برگ و پهن برگ…………………………………………………………………………………………………………………………….۵۳
جدول ۴-۲۶ آزمونT غیرجفتی جهت مقایسه تعداد کرم خاکی(در مترمربع) در توده‌های مورد مطالعه در لایه سطحی و عمقی خاک………………………………………………………………………………..۵۴جدول ۴-۲۷ آزمون T غیرجفتی جهت مقایسه تعداد کرم خاکی(در مترمربع) در لایه سطحی و عمقی خاک در توده‌های طبیعی……………………………………………………………………………………………………..۵۵
جدول ۴-۲۸ آزمون T غیر جفتی جهت مقایسه تعداد کرم خاکی(در مترمربع) در لایه سطحی و عمقی خاک در توده‌های مصنوعی…………………………………………………………………………………………………………………...……..۵۶
جدول ۴-۲۹ آنالیز واریانس میانگین تعداد کرم خاکی(در مترمربع) در ماه‌های سال در لایه سطحی خاک
………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷
جدول ۴-۳۰میانگین تعداد کرم خاکی(در مترمربع) در ماه‌های سال در لایه سطحی خاک……………………………………………………………………………………………………………………………………۵۷
جدول ۴-۳۱آنالیز واریانس میانگین تعداد کرم خاکی(در مترمربع) در ماه‌های سال در لایه عمقی خاک…………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸
جدول ۴-۳۲ میانگین تعداد کرم خاکی(در مترمربع) در ماه‌های سال در لایه عمقی خاک…………………………………………………………………………………………………………………………………۵۸
جدول ۴-۳۳ آنالیز واریانس میانگین تعداد کرم خاکی(در مترمربع) در فصل‌های سال در لایه سطحی خاک………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۰
جدول ۴-۳۴ میانگین تعداد کرم خاکی(در مترمربع) در فصل‌های سال در لایه سطحی خاک………..۶۰
جدول ۴-۳۵ آنالیز واریانس میانگین تعداد کرم خاکی(در مترمربع) در فصل‌های سال در لایه عمقی خاک
……………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۰
جدول ۴-۳۶ میانگین تعداد کرم خاکی(در مترمربع) در فصل‌های سال در لایه عمقی خاک………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱
جدول ۴-۳۷زی‌توده کرم خاکی( گرم در متر مربع) در لایه سطحی خاک…………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۲
جدول ۴-۳۸ زی‌توده کرم خاکی( گرم در متر مربع) در لایه عمقی خاک………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۳
جدول ۴-۳۹ تعداد کرم خاکی(در مترمربع) در لایه سطحی خاک………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۴
جدول ۴-۴۰ تعداد کرم خاکی(در متر مربع) در لایه عمقی خاک……………………………………………………………………………………………………………………………………۶۵
جدول ۴-۴۱ مشخصات شیمیایی و فیزیکی اندازه گیری شده خاک در توده زربین……………………. ۶۶
جدول ۴-۴۲ مشخصات شیمیایی و فیزیکی اندازه گیری شده خاک در توده بلوط………………………….. ۶۷
جدول ۴-۴۳ مشخصات شیمیایی و فیزیکی اندازه گیری شده خاک در توده انجیلی – ممرز تولیدی…….۶۸
جدول ۴-۴۴ مشخصات شیمیایی و فیزیکی اندازه گیری شده خاک در توده انجیلی – ممرز کم بازده . ۶۹
جدول ۴-۴۵ مشخصات شیمیایی و فیزیکی اندازه گیری شده خاک در توده توسکا………………………… ۶۹
جدول ۴-۴۶ مشخصات شیمیایی و فیزیکی اندازه گیری شده خاک در توده بلوط – آزاد………………… ۷۰
جدول ۴-۴۷ همبستگی بین زی‌توده کرم خاکی و ویژگی‌های خاک در توده‌های موردمطالعه……………. ۷۱
فهرست اشکال صفحه
عنوان
شکل ۳-۱ موقعیت جغرافیایی منطقه مورد تحقیق……………………………………………………………………………….۳۰
شکل۴-۱ زی‌توده کرم خاکی در لایه سطحی و عمقی خاک در توده‌های مورد مطالعه ….۳۸
شکل ۴-۲ مقایسه میانگین زی‌توده کرم خاکی در دو لایه سطحی و عمقی خاک بین توده‌های طبیعی و مصنوعی …۴۰
شکل ۴ ـ۳ مقایسه میانگین زی‌توده کرم خاکی در دو
لایه سطحی و عمقی خاک بین توده‌های سوزنی و پهن برگ.. …۴۱
شکل۴ ـ۴ مقایسه میانگین زی‌توده کرم خاکی در توده‌های مورد مطالعه در دو لایه سطحی و عمقی ….۴۲
شکل ۴-۵ مقایسه میانگین زی‌توده کرم خاکی در دو لایه سطحی و عمقی در توده‌های طبیعی ….۴۳
شکل ۴-۶ مقایسه میانگین زی‌توده کرم خاکی در دو لایه سطحی و عمقی در توده‌های مصنوعی ..۴۴
شکل ۴-۷زی‌توده کرم خاکی در لایه سطحی و عمقی خاک در ماه‌های سال ..۴۵