فایل دانشگاهی – تاثیر ترکیب جنگل طبیعی و مصنوعی و برخی ویژگی‌های خاک بر زی‌توده کرم …

چکیده
کرم خاکی مهمترین خرده ریزخوار در خاک جنگل‌های مناطق معتدل می‌باشد و تاثیر قابل توجهی بر حاصلخیزی خاک و رویش گیاهان دارد که مقدار آن با اندازه و جمعیت کرم خاکی متناسب است. تعداد و زی‌توده کرم خاکی از جمله شاخص‌هایی هستند که پتانسیل فعالیت‌های حیاتی و کیفیت خاک را نشان می‌دهند. بنابراین بررسی جمعیت کرم خاکی و شناخت رابطه آن با پوشش گیاهی و خاک از پیش نیازهای تعیین حاصلخیزی رویشگاه‌های جنگلی می‌باشد و می تواند تاثیر جنگل‌کاری را بر خاک نشان دهد.تعداد و زی‌توده کرم خاکی و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در ۶ توده جنگلی در طرح جنگلداری شصت کلاته بررسی گردید. از هر تیپ جنگلی ماهانه ۳۰ نمونه خاک از طریق استوانه‌ای با سطح مقطع ۸۱ سانتیمترمربع و عمق۳۰ سانتیمتر (شامل دو زیرنمونه لایه‌های ۱۰- ۰ و ۳۰ – ۱۰ سانتیمتر) برداشت شد. کرم‌های خاکی با روش دست چین از لابلای نمونه‌ها جمع آوری و در دمای ۶۰ درجه سانتی گراد خشک و با دقت یک هزارم گرم وزن شدند. وزن مخصوص ظاهری، ماده آلی، اسیدیته، رطوبت و دمای خاک، نیتروژن، فسفر و پتاسیم خاک از طریق روشهای استاندارد اندازه گیری و تعیین شدند.نتایج نشان داد که میانگین تعداد و زی‌توده کرم خاکی توده‌های طبیعی بیشتر از توده‌های مصنوعی است. میانگین زی‌توده کرم خاکی به ترتیب در فصل بهار، پاییز، زمستان و تابستان کاهش یافت و نشان داد که فصل زمستان نیز در جلگه‌های جنگل شصت‌کلاته برای فعالیت کرم خاکی مناسب است. بیشترین تعداد و زی‌توده کرم خاکی در عمق ۱۰-۰ سانتیمتر یافت شدند. تاثیر ماده‌آلی، نسبت کربن به نیتروژن، پتاسیم، وزن مخصوص ظاهری و اسیدیته خاک بر تغییرات تعداد و زی‌توده کرم خاکی ثابت شد. توده مصنوعی بلوط خالص بواسطه‌ی داشتن بیشترین تعداد و زی‌توده کرم خاکیبه عنوان موفق‌ترین توده مصنوعی در ایجاد شرایط بهینه خاک برای کرم خاکی معرفی شد.
واژگان کلیدی:جنگلطبیعی و مصنوعی، زی‌توده، کرم خاکی، خصوصیات خاک
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه و کلیات
۱-۱مقدمه ۲
۱-۱پیدایش خاک ۲
۱-۱-۱نقش جنس سنگ بستر یا مواد مادری در پیدایش خاک ۲
۱-۱-۲نقش اقلیم در پیدایش خاک ۳
۱-۱-۳نقش توپوگرافی در خاک ۳
۱-۱-۴نقش زمان در پیدایش خاک ۳
۱-۱-۵نقش جانداران در پیدایش خاک ۴
۱-۲خاکزیان ۴
۱-۲-۱ کرم خاکی ۶
۱-۲-۲ تاثیر کرم خاکی بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک ۸
۱-۲-۲-۱چرخه عناصر غذایی و حاصلخیزی خاک ۸
۱-۲-۲-۲ساختمان خاک ۸
۱-۲-۲-۳بافت خاک ۹
۱-۲-۲-۴تهویه و زهکشی ۹
۱-۲-۲-۵ورود آب به خاک ۱۰
۱-۲-۲-۶ ماده آلی ۱۰
۱-۲-۲-۷ازت ۱۰
۱-۲-۲-۸ کلسیم ۱۱
۱-۳ عوامل موثر بر فعالیت کرم‌های خاکی ۱۱
۱-۳-۱نمناکی خاک ۱۱
۱-۳-۲ دمای خاک ۱۲
۱-۳-۳ تهویه خاک ۱۲
۱-۳-۴ اسیدیته خاک ۱۳
۱-۳-۵کلسیم خاک ۱۳
۱-۳-۶ کارهای کشاورزی و خاکورزی ۱۳
۱-۳-۷ مواد آلی مرده، لاشبرگ‌ها و مانده‌های گیاهی ۱۴
۱-۳-۸ کودهای دامی ۱۴
۱-۳-۹ ریزجانداران ۱۴
۱-۳-۱۰خاک ۱۴
۱-۳-۱۱ تاثیر پوشش گیاهی ۱۴
۱-۴ جنگل………………………………………………………………………………………………………………………۱۵
۱-۴-۱ جنگل طبیعی………………………………………………………………………………………………………..۱۵

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir