بررسی میزان مشارکت اجتماعی جوانان شهر جوانرود- قسمت ۹

جنسیت:
تعریف نظری: منظور از جنسیت، تمایزات ظاهری و باطنی میباشد که در زن و مرد وجود دارد. این تمایزات و ویژگیها و تمایلات و استعدادها، بالقوه و بالفعل مختلفی را در هر یک ایجاد میکند که میتواند برکنشهای فردی و اجتماعی آنها تاثیر گذار باشد.
تعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر منظور از جنسیت، بررسی میزان مشارکت زنان و مردان به تفکیک در جامعه است.
سن
تعریف نظری: عبارت است از تعداد سالهای که پاسخگویان از زمان تولد تا زمان پاسخگویی را سپری کرد.
تعریف عملیاتی: در تحقیق حاضر منظور از سن، فاصله سنی ۱۸-۴۴ سال می باشد.
وضعیت تاهل
تعریف نظری: منظور تاهل، بررسی افراد، از لحاظ اینکه آیا ازدواج کردهاند و متاهل هستند یا ازدواج نکردهاند و مجرد هستند، است.
تعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر، منظور از وضعیت تاهل، بررسی افراد در دو حالت مجرد و متاهل میباشد.
تحصیلات
تعریف نظری: یک دوره رسمی آموزش که توسط یک نهاد آموزشی (مانند کالج یا دانشگاه و یا دبیرستان.. ..) ارائه میشود و عمدتا” به منظور آموزش و یاد دادن طراحی شده باشد و دارای درجات مختلف مانند سیکل، دیپلم، لیسانس و.. .باشد
تعریف عملیاتی: عبارت است از بالاترین مدرک تحصیلی اخذ شده که نشان دهنده سپری کردن دورههای علمی و رسمی می باشد اعم از اینکه در داخل کشور اخذ شده باشد یا خارج کشور و اعم از اینکه مدرک تحصیلی از موسسات آموزشی دولتی باشد یا غیر انتفاعی.
برای سنجش میزان تحصیلات، افراد را به ۵ گروه تحصیلات بیسواد، ابتدایی راهنمایی، دبیرستان دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس، فوق لیسانس و بالاتر.
درآمد
تعریف نظری: در اصطلاح علم اقتصاد نظری بازده پولی یا دیگر منافع مادی را گویندکه بر اثر بکار انداختن ثروت یا از خدمات یک انسان آزاد بدست می آید و در اصطلاح حسابداری این واژه به معنی وسیع دخل یا دریافتی را میرساند و آن عبارت است از تمام دریافت های یک تصدی یا شخص است(فرهنگ، ص ۹۵۷، ۱۳۷۱).
تعریف عملیاتی: عبارت است کلیه مبالغ نقدی دریافتی طی یک ماه که می تواند شامل درآمد حاصل از شغل های که در صورت شاغل بودن سرپرست خانوار می باشد برای سنجش میزان درآمد از شاخص زیر استفاده است:
کلیه مبالغ دریافتی از از محل شغلهای سر پرست خانوار(برای سنجش مبلغ دریافتی به سه گروه در آمد بالا، متوسط و پایین تقسیم شدهاند که عبارتند از:۶۰۰۰۰۰ هزار و کمتر، ۶۰۰۰۰۱ تا ۱۲۰۰۰۰۰ هزار و ۱۲۰۰۰۰۱ به بالا.
دسترسی و استفاده از وسایل ارتباط جمعی
تعریف نظری : رسانه وسیله ای است که پیام را منتقل میرکند. رادیو، تلویزیون، اینترنت، مطبوعات، کتاب سینما، وسایلی هستند، که پیام را از سازنده پیام به مخاطب منتقل می کند و خود رسانه را پیام می داند. ( دادگران، ۱۳۷۴ ، ص ۲۱).
تعریف عملیاتی : در این تحقیق منظور میزان زمانی است که پاسخگو صرف مطالعه روزنامه و جراید، تماشای تلویزیون، ماهواره، شنیدن رادیو و استفاده از اینترنت می نمایید. این مفهوم با ۵ گویه به صورت طیف لیکرت سنجیده می شود.
نوع خانواده :
تعریف خانواده:
یک واحد زیستی است که تشکیل آن مبتنی بر پیوند زناشویی است و براساس آن افراد دارای روابط سببی و نسبی و نقشهای مقبول (براساس مبنای پذیرفته شده فرهنگی) بوده و با یکدیگر خویشاوند هستند.
تعریف عملیاتی : در این تحقیق برای اندازه گیر نوع خانواده ان را به چهار گروه ( سنتی، در حال گذر، مدرن، پسامدرن) تقسیم نمودیم.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه:
هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات اجتماعی، روشهای علمی تغییرات قابل ملاحظهای پیدا کردهاند. این روندها و حرکتها سبب شده است که برای بررسی رشتههای مختلف علوم انسانی، از روش علمی استفاده شود. از جمله ویژگیهای مطالعه علمی که هدفش حقیقت یابی است، استفاده از یک روش تحقیق مناسب میباشد و انتخاب روش مناسب به هدفها، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسشهای تحقیق است.
همانطور که میدانیم پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و کسب دادههای تحقیق است. از طریق سئوالهای پرسشنامه میتوان دانش، نگرش و علایق افراد را مورد ارزیابی قرار داد، به تجربیات قبلی آنها پی برده و به آنچه در حال حاضر انجام میدهند آگاهی یافت.
در این فصل در پی تجزیه و تحلیل دادههای به دست آمده در رابطه با فرضیات پژوهش خواهیم بود و برای تجزیه و تحلیل این اطلاعات با استفاده از نرم افزار( Spss نسخه ۲۱) از آزمونهای آمار توصیفی و استنباطی بهره خواهیم برد.
۴- ۲ آمار توصیفی مربوط به نمونه تحقیق
نمودار دایره ای ۴- ۱مربوط به متغیر سن نمونه تحقیق
جدول۴-۱ مربوط به متغیر سن افراد حاضر در نمونه تحقیق

درصد تعداد متغیر سن
۵۷٫۲۹
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است