تحقیق دانشگاهی – بررسی میزان مشارکت اجتماعی جوانان شهر جوانرود- قسمت ۸

متغیر

اسمی NOMINAL

جنسیت، وضعیت تاهل، نوع خانواده

ترتیبیORDINAL

سن، تحصیلات، درآمد

فاصله ایSCALE

دسترسی به رسانه

۳-۸- پایایی پرسشنامه
پایایی، ثبات و سازگاری مفهوم مورد سنجش را نشان میدهد و از ویژگیهای فنی ابزار اندازه گیری است. در واقع نشان می دهد که ابزارهای اندازه گیری برای سنجش متغیر و منفعتی خاص ساخته شده است، تا چه حد اندازه نتایج یکسانی را در شرایط مشابه به دست میدهد، یعنی ابزار پایا، ابزاری است که به خاصیت تکرارپذیری نتایج آزمون اشاره می کند(حافظ نیا، ۱۳۸۹). پایایی به دقت، اعتمادپذیری، ثبات یا تکرارپذیری و سنجش آزمون اشاره می کند. برای محاسبه پایایی شیوه های مختلفی به کار می رود. از آن جمله می توان به اجرای دوباره(روش بازآزمایی)، روش موازی(همتا)، روش تصنیف یا دو نیمه کردن سؤالها و ضریب آلفای کرونباخ اشاره کرد. روش آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامهها یا آزمونهایی که خصیصههای مختلف را اندازهگیری میکنند، به کار میرود.
در این پژوهش برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که میزان آن برای هر یک از خرده آزمونهای پرسشنامه محاسبه گردید. پرسشنامه تهیه شده بین پاسخدهندهگان توزیع گردید و پس از جمع آوری، دادههای آن مورد تحلیل قرار گرفت. آلفای کرونباخ کل پرسشنامه محاسبه گردید که برابر ۸۳/۰ شد. پس میتوان نتیجه گرفت از پایایی خوبی برخوردار است.
۳-۹- روایی پرسشنامه
منظور از روایی این است که محتوای ابزار گردآوری اطلاعات یا سؤالات مندرج در ابزار دقیقاً متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد. یعنی اینکه هم دادههای گردآوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز پژوهش نباشد و هم اینکه دادههای مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوی ابزار حذف نشده باشد، به عبارت دیگر ابزارهای گردآوری اطلاعات، عین واقعیت را به خوبی نشان دهد(حافظ نیا، ۱۳۸۹). اعتبار در اندازهگیری را روایی و قابلیت اعتماد را پایایی اندازه گیری مینامند. آزمونی دارای روایی است که برای اندازهگیری آنچه مورد نظر است کافی و مناسب باشد. اگر آزمون آنچه را قصد دارد بسنجد اندازه نگیرد، نتایج حاصل شده از آن هیچ گونه ارزش و اعتباری نخواهد داشت. جهت تعیین روایی صوری، پرسشنامه تهیه شده در اختیار اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت و از آنها در مورد سؤالات پژوهش نظرخواهی گردید. پس از اعمال نظر آنان و انجام اصلاحات لازم، فرم نهایی پرسشنامه، تدوین و مورد استفاده قرار گرفت.
زمان گردآوری داده ها:
زمان گردآوری دادهها در فصل بهار ۱۳۹۳ میباشد.
۳-۱۰- روشهای آماری مورد استفاده
در این پژوهش برای مقایسه اطلاعاتی که از طریق پرسشنامه جمعآوری شده است، از روشهایی که در آمار توصیفی به کار برده میشود، مانند جدول توزیع فراوانی مطلق، درصد، میانگین و انحراف معیار، استفاده گردیده است و در بخش آمار استنباطی از آزمونهای آماری که شامل آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون همبستگی جهت بررسی فرضیهها استفاده شده است.
۳-۱۱- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف
آزمون کولموگروف- اسمیرنوف به عنوان یک آزمون تطابق توزیع برای بررسی توزیع دادههای کمی است. از این آزمون برای آزمون نرمال بودن توزیع جامعه استفاده میشود.
برای استفاده از تکنیکهای آماری ابتدا باید مشخص شود که دادههای جمعآوری شده از توزیع نرمال برخوردار میباشند یا غیر نرمال میباشد. چون درصورت نرمال بودن توزیع دادههای جمعآوری شده برای آزمون فرضیها از آزمونهای پارامتریک استفاده میشود و در صورت غیرنرمال بودن از آزمونهای ناپارامتریک استفاده میشود. بدین منظور در این مرحله به بررسی نتایج حاصل از ازمون کولموگروف-اسمیرنوف در مورد هریک از متغیرهای مستقل و وابسته میپردازیم و بر اساس نتایج حاصل، آزمونهای مناسب برای بررسی صحت و سقم فرضیه های تحقیق را انتخاب میکنیم.
۳ -۱۱ مراحل انجام پژوهش
تهیه طرح پژوهش
مطالعه و جمعآوری مبانی نظری پژوهش
طراحی الگوی مفهومی پژوهش
طراحی پرسشنامه
توزیع و جمعآوری پرسشنامه ها
تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از پرسشنامه
نتیجه گیری و پیشنهادها
شکل(۳- ۱) مراحل انجام پژوهش
۳-۱۲- تعاریف
۳-۱۲-۱ متغیر وابسته:
تعریف نظری مشارکت اجتماعی: مشارکت اجتماعی عبارت است از آن دسته فعالیتهای ارادی که از طریق آنها اعضای یک جامعه، در امور محله شهر و روستا شرکت کرده و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در شکل دادن به حیات اجتماعی مشارکت دارند(محسنی تبریزی، ۱۳۶۹؛۱۰۸).
تعریف عملیاتی مشارکت اجتماعی: شرکت ارادی و آگاهانه افراد در فعالیتهای مدنی(شرکت در انجمنهای صنفی، کارگری، تعاونیها و.)، فرهنگی و تفریحی(شرکت در فعالیتهای هنری، علمی، ورزشی…)، مذهبی(شرکت در هیئتهای مذهبی و…)، محلی(همکاری با همسایگان، انجمن اولیاء و مربیان، فعالیتهای عمرانی محلی و…) میباشد. در این پژوهش حضور فرد در هر کدام از گروههای بالا بعنوان درجه مشارکت او درنظر گرفته میشود.
۳-۱۲-۲ متغیر مستقل:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.