جستجوی مقالات فارسی – بررسی میزان مشارکت اجتماعی جوانان شهر جوانرود- قسمت ۷

مشارکت
اجتماعی

نمودار ۲-۳ مدل مفهومی تحقیق
فصل سوم
روششناسی پژوهش
۳-۱ مقدمه
پژوهش به فرآیندی اشاره دارد که برای گردآوری و تحلیل داده استفاده شود، تا فهم ما نسبت به موضوع مورد مطالعه افزایش یابد؛ بنابراین پژوهش فعالیتی نظامند و سازمان یافته برای بررسی مساله ای خاص که مستلزم راحلی است، میتوان تعریف کرد(دانایی فرد، الوانی و آذر، ۱۳۸۸).
هر پژوهشی دارای سلسله مراحلی است که به هدف یافتن پاسخ برای مشکلات در سازمان انجام می شود. جهت رسیدن به هر هدف و مقصدی، دانستن راه رسیدن به آن و چگونگی رسیدن به هدف از مهمترین مراحل کار پیرامون آن هدف است. نخستین گام پژوهش، شناخت زمینه های مشکل در سازمان و تعیین واضح و روشن مشکلاتی است که نیازمند بررسی و اصلاح است، وقتی مشکلی یا مشکلاتی که نیازمند بررسی است، مشخص شد، گام بعدی یعنی جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل داده ها و تشریح عواملی که مرتبط با مشکلاند، در پیش گرفته می شود. برای اینکه بتوان نتایج درستی از یک پژوهش بدست آورد، لازم است از یک روش پژوهش علمی مناسب، متناسب با موضوع استفاده شود، تا با هزینه کمتر و سرعت و دقت بیشتر، نتیجه مطلوب حاصل آید. انتخاب روش انجام پژوهش بستگی به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد(بست، ۱۳۸۴).
در این پژوهش روش اصلی پژوهش، توصیفی- پیمایشی است. در این روش محقق یک رویکرد را دنبال مینماید. در این فصل ابتدا به تشریح روش این پژوهش پرداخته می شود و سپس به جامعه آماری و روش گزینش نمونه اشاره می شود. در ادامه به روش جمع آوری اطلاعات و روشهای مورد استفاده جهت تعیین روایی و پایایی پرسشنامه پرداخته و متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش بیان میشود و در نهایت روشهای آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های پژوهش بیان خواهد شد.
۳-۲- روش شناسی پژوهش
به طور کلی روشهای پژوهش را میتوان با توجه به دو ملاک تقسیم کرد: اول هدف پژوهش و دوم، نحوه گردآوری دادهها. بر این اساس پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، پژوهشی توصیفی از نوع پیمایشی است. هدف از پژوهشهای کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر پژوهشهای کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می شود(بازرگان، سرمد، حجازی، ۱۳۸۰).
با توجه به اینکه هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان مشارکت اجتماعی جوانان شهر جوانرود (۱۸ـ ۴۴ سال) است، بنابراین می توان این پژوهش را کاربردی به حساب آورد. براساس ماهیت و روش، پژوهشهای علمی را می توان به پنج گروه توصیفی، تاریخی، همبستگی، تجربی و علمی تقسیم نمود. در پژوهشهای توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و میخواهد بداند وضع موجود چگونه است و سعی می کند به توصیف نظاممند وضعیت فعلی بپردازد، ویژگیها و صفات آن را مطالعه کرده و ارتباط بین متغیرها را بررسی کند(دانایی فرد، الوانی و آذر، ۱۳۸۸، ۳۴).
با توجه به اینکه در این پژوهش از مطالعه اسناد، مدارک، مقالات، پایاننامه ها و کتابهای مختلف استفاده شده و همچنین از روش میدانی و پرسشنامه بهره گرفته شده، و هدف آن بررسی میزان مشارکت اجتماعی جوانان شهر جوانرود (۱۸ـ ۴۴ سال) است ؛ و این هدف از طریق بهره گیری از نقطه نظرات آنان دنبال شده است، بنابراین این پژوهش توصیفی- پیمایشی است.
۳-۳- جامعه ی آماری
جامعه شامل گروهی از افراد است که یک یا چند صفت مشترک دارند که این صفات مورد توجه محقق میباشند(بست، ۱۳۸۴). در هر بررسی آماری، جامعه شامل عناصری است که میخواهیم درباره آن استنباطهایی به عمل ‌آوریم. کار مهم پژوهش این است که با دقت و به صورت کامل حجم جامعه را تعریف کند. تعریف جامعه باید به صورت توصیف دقیق عناصری باشد که به جامعه تعلق دارند و آن را می سازند. بر این اساس در پژوهش حاضر جامعه شامل تمام افراد ۱۸تا ۴۴ ساله ساکن شهر جوانرود می باشد که تعداد کل افراد در این سنین ۲۲۷۷۲ نفر هستند که این طلاعات از مرکز آمار کشور بدست آمده است.
۳-۴- تعیین حجم نمونه
نمونه زیر مجموعه ای از جامعه می باشد و در برگیرنده ی برخی از اعضای منتخب جامعه است(دانایی فرد، الوانی و آذر، ۱۳۸۸، ۳۰۸). جهت برآورد حجم نمونه در این پژوهش از فرمول کوکران استفاده شده که به شکل زیر محاسبه شده است:
۲۲۷۷۲ = N: جامعه آماری
۱٫۹۶= t : ضریب مشخص کننده حد بحرانی
۰٫۵ = p : احتمال وقوع صفت
۰٫۵ = q : عدم احتمال وقوع صفت
۰٫۰۵= d : مقدار خطای مجاز
n = تعداد حجم نمونه
براساس فرمول نمونه گیری فوق، تعداد کل نمونه ها برابر با ۳۸۴ نفر است.
۳-۴-۱ روش نمونه گیری:
هنگامی که ساختار جمعیت از صفات و ویژگیهای متعدد و متنوعی شکل گرفته باشد که نتوان صفت بارز آن را براحتی تعیین کرد در این صورت با ساختاری مختلط سروکار داریم. در این ساختار جمعیت از پارمترها و صفات گوناگونی برخوردار است و این صفات و مشخصه ها بطور گسترده و پراکنده در بین افراد جمعیت تقسیم و توزیع شده است، معمولا” برای سهولت امر نمونه گیری جمعیت اصلی را به مناطق، دستهها، گروهها و یا خوشهها (clusters) چندی تقسیمبندی میکنند مثل تقسیمبندی شهر به مناطق پستی، راهنمایی و رانندگی، آموزشی، شهرداری و غیره. در چنین وضعی مناسب ترین روش نمونه گیری به روش نمونه مختلط یا خوشه ای می باشد. در ساختار مختلط توجه به این نکته لازم است که ویژگیهای دسته یا خوشه

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

مشابه بوده ولی مشخصات افراد خوشه متفاوت می باشد و شیوه نمونه گیری در این تحقیق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و نمونه گیری تصادفی ساده به این ترتیب که نخست کل شهر جوانرود به پنج منطقه شمال، جنوب، غرب، شرق و مرکز تقسیم شده است و در هر منطقه چهار بلوک به شکل تصادفی انتخاب نموده و از هر بلوک بطور تصادف ۷ کوچه و از هرکوچه ۱۰ نفر افراد ۴۴-۱۸ سال را بطور تصادفی برگزیده می شوند و پرسشنامه را در اختیار آنها قرار داده شد.
۳-۵- روش گردآوری اطلاعات
روشهای گردآوری اطلاعات را به طور کلی می توان به دو طبقه روشهای کتابخانه ای و روشهای میدانی تقسیم نمود(دانایی فرد، الوانی و آذر، ۱۳۸۸). در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات مربوط به پاسخگویی به سوالات به طور عمده(روش اصلی جمع آوری داده ها) از روش میدانی استفاده شده است و همچنین در تدوین فرضیه ها، جمع آوری ادبیات موضوع و ارائه مدل اولیه، روشهای کتابخانه ای(مطالعه کتابها، مقالات، مجلات و بانکهای اطلاعاتی اینترنتی) بکار گرفته شده است.
۳-۶- ابزار گردآوری اطلاعات
ابزار مورد استفاده در این پژوهش مصاحبه حضوری توأم با پرسشنامه می باشد که محقق ساخته شده.
ابزار لازم برای گردآوری اطلاعات به شکل اسنادی و میدانی به این صورت بوده که بخشهای مرتبط با فصول اول و دوم و بخشی از فصل سوم از روش پژوهش اسنادی (کتاب، مقالات، مجلات معتبر و مرتبط، پایاننامه ها و …) اعم از فارسی و انگلیسی استفاده شده است و بخشی مربوط به فصل سوم و چهارم و پنجم با استفاده از روش پژوهش پیمایشی و از طریق پرسشنامه و برای جمعآوری دادهها و اطلاعات لازم از پرسشنامه کتبی استفاده شده است،
در بخش نگرش سنجی، ابزارگردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه ای می باشد که روایی آن توسط متخصصین و پایایی آن برای پی بردن به سطح اعتبار آن از ضریب آلفای کرونباخ ، تعیین گردیده و توسط پژوهشگر تحقیق، بین افراد مورد نظر توزیع می گردد.
۳-۷- نحوه سنجش متغیر ها:
جدول ۳- ۱- سطح سنجش متغیر ها در پژوهش حاضر

سطح سنجش