بررسی مقایسه ای رابطه سرمایه اجتماعی با هویت ملی در دو شهر …

۳-۷-منغیرهای زمینه ای:
۱- جنس: در این تحقیق در سطح اسمی و در دو دسته مذکر و مونث مورد سوال قرار گرفته است
۲- سن: به صورت فاصله ای در نظر گرفته شده است و شامل همه افراد ۱۸ -۲۹ سال دو شهر جوانرود و کرمانشاه می باشد.
۳- مذهب: در سطح اسمی و به سه دسته اهل تشیع- اهل تسنن و سایر اشاره دارد
۴- قومیت: در سطح اسمی و به ۵ دسته کرد – لک – لر – فارس و سایر موارد تقسیم شده است.
۵- تحصیلات: در سطح ترتیبی و در یک طیف هفت گزینه ای و در سه قسمت تحصیلات پدر – مادر و پاسخگو سنجیده می شود:
بیسواد – ابتدایی – راهنمایی – متوسطه- فوق دیپلم- لیسانس – فوق لیسانس و بالاتر
۶- شغل: در سطح ترتیبی و از طیف ۷ گزینه ای چاوشیان استفاده شده است.
۷- درآمد: به صورت فاصله ای و عین جواب پاسخگو آورده می شود. که در دو بخش درآمد پاسخگو و پدر آمده است.
۸- وضعیت تاهل: در سطح اسمی که در بخش مجرد- متاهل- مطلقه – بیوه و سایر آورده شده است.
۹- استفاده از اینترنت: در سطح ترتیبی که اشاره به تعداد ساعت استفاده از اینترنت در طول شبانه روز دارد.
۳-۸- اعتبار[۲] و پایایی[۳]
مسئله شناسایی اعتبار تحقیق، مخصوصا” در دانش های اجتماعی – انسانی از آن رو مطرح می شود که تحقیق اکثرا” در زمینه امر نظری صورت می گیرد، یعنی پژوهش با واسطه غیرمستقیم است(از طریق شاخص ها صورت می گیرد ) پس از مرحله اعتبار تحقیق، سوالات اصلی که محقق برای خود مطرح می کند چنین است : آیا شخص در حال اندازه گیری درست آن چیزی هست که در اندیشه اندازه گیری آن است، (ساروخانی، ۱۳۸۰:۱۳۸) و پایایی شاخصی است دال براینکه تا چه حد سنجه(وسیله اندازه گیری ) دارای خطای تغییر پذیری است.

  • پایایی

پایایی آزمون به دقت اندازه گیری، ثبات و پایایی نمره های آزمون در طول زمان است. بدین معنا که اگر یک آزمون چند بار درباره یک آزمودنی اجرا شود، نمره آن در همه ی موارد یکسان است. معنای دوم پایایی به همسانی درونی گویه ها اشاره دارد. مفهوم آن این است که سوال های آزمون تا چه اندازه با یکدیگر همبستگی دارند. برای بررسی پایایی چهار روش وجود دارد که بدین شرح است:

  1. روش آزمون ، آزمون مجدد[۴] ۲- روش فرم های موازی[۵] ۳- روش دو نیمه کردن[۶] ۴- روش پایداری درونی [۷] که برای سنج پایداری درونی از دو شیوه ی متفاوت می توان استفاده نمود:
  2. روش کودر – ریچاردسون[۸] ۲- روش آلفای کرونباخ[۹] (غیاثوند، ۱۳۸۷: ۲۵۵- ۲۵۴) در این پژوهش از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است .
  3. در سنجش پایایی گویه ها از طریق آلفای کرونباخ ، همسانی درونی یا ثبات درونی گویه سنجیده می شود. به تعبیر دیگر اگر بین گویه ها همبستگی وجود نداشته باشد، انتظار نداریم در صورت تکرار، نتایج مشابه به دست آوریم. مقدار پایایی یک مقیاس، آماره ای است که از لحاظ سنجش یک ویژگی، مشترک است. مقدار پایایی یک مقیاس آماره ای است به نام آلفا که دامنه ان بین ۰ تا ۱ در نوسان است . هر چه آلفا بیشتر باشد پایایی مقیاس بیشتر خواهد بود. (همان : ۲۵۶-۲۵۷).

قبل از ارائه ضریب پایایی پژوهش حاضر خلاصه ای از ضریب پایایی آلفای کرونباخ سایر تحقیقات را نیز در ذیل ارائه می دهیم:
هویت ملی : در جدولی که در ذیل مشاهده می کنید ضریب آلفای کرونباخ هفت بعد خواهد آمد

ابعاد هویت ملی آلفای کرونباخ در کرمانشاه آلفای کرونباخ در جوانرود
اجتماعی ۷۰/۰ ۷۲/۰
تاریخی ۸۳/۰
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.