دسترسی به منابع مقالات : بررسی مقایسه ای رابطه سرمایه اجتماعی با هویت ملی در دو شهر کرمانشاه …

۵- از اینکه در شهری با زبان دیگر زندگی کنم خوشحال می شوم.
۶- تمام اقوام ایرانی باید در ساختن و اداره کشور سهیم باشند.
۷- آنچه مایه وحدت است تلاش برای آبادانی ایران است و نه قومیت.

  1. دوست دارم همسرم از قومیت دیگری باشد.

مشارکت اجتماعی:
که اشاره به همکاری فکری و مالی و عضویت در نهادهای مدنی دارد در واقع
فرایند سازمان یافته ای است که از سوی افراد جامعه به صورت اگاهانه – داوطلبانه و جمعی با در نظر داشتن هدفهای معین به منظور سهیم شدن در منابع قدرت صورت میگیرد شهود چنین مشارکتی وجود نهادهای مشارکتی چون انجمنها – گروهها و سازمانهای محلی و غیر دولتی است(ازکیاو غفوری- ۱۳۸۳ :۲۹۳)
که در این تحقیق با هشت سوال سنجیده می شود:
۱- دوست دارم در انجمن کردهای جوان عضو شوم.
۲- حاضرم به انجمن کردهای جوان کمک مالی و فکری کنم.
۳- فقط در انتخابات شورای شهر و روستا باید شرکت کرد.
۴- ملاک اصلی من برای انتخاب رئیس جمهور قومیت وی است.
۵- در همه انتخابات فارغ از نوع و محدوده آن باید شرکت کرد .
۶- مایلم در حزبی با هدف آبادانی ایران فعالیت کنم.
۷- تخصص و توانمندی ملاک اصلی برای انتخاب رئیس جمهور است.
۸- در مشکلات محله با همسایگان همکاری می کنم.
۹- معتقدم در انجمن زنان باید فعالیت کرد.
۱۰- با احزاب سیاسی درسطح کشور همکاری می کنم.
۱۱- با هیئت های مذهبی ارتباط دارم.
۱۲- درانجمن دانش آموزی یا دانشجویی فعال هستم.
۱۳- با اعضای فامیل بطور مداوم رفت وآمد دارم.
۱۴- فقط با انجمن ادبی کردی باید همکاری کرد.
۱۵- ارتباط با انجمن خیریه کودکان و سالمندان اهل سنت مد نظر من است.
۱۶- به انجمن خیریه نگهدارنده کودکان و سالمندان شیعه کمک می کنم.
۱۷- در همه حال تیم اولم تیم های استان است.
۱۸- تیم اولم در فوتبال داخلی استقلال یا پرسپلیس است.
منزلت شغلی
منزلت شغلی اشاره دارد به میزان اهمییت و احترامی که یک شغل در جامعه دارد. منزلت شغلی به عنوان امری ذهنی از طریق ارزیابی مشاغل از سوی نمونه ای از افراد درجامعه انجام می شود. با استفاده از تحقیقی که در این زمینه انجام شده است (چاووشیان ۱۳۷۶) طبقه بندی منزلت شغلی بر اساس نتایج بدست آمده از پیمایش نظر سنجی درباره منزلت ۲۱۴ عنوان شغلی صورت گرفته است. در نظر سنجی مذکور میانگین قضاوت های نمونه تصادفی ۳۰۰۰ نفری مردم تهران در باره ۲۱۴ عنوان شغلی مورد ارزیابی قرار گرفته است و سپس این عناوین بر اساس تحلیل خوشه ای به هفت گروه تقسیم بندی شده اند به طوری که پر منزلت ترین مشاغل از دید نمونه تصادفی مردم تهران، در گروه اول قرار گرفته و امتیاز ۷ را به خود اختصاص می دهد و کم منزلت ترین مشاغل در گروه هفتم قرار گرفته و امتیاز ۱ می گیرد. فهرست مشاغل هریک از گروههای اول تا هفتم که مبنای کد گذاری مشاغل در این تحقیق نیز می باشد (ضمیمه فهرست مشاغل دربخش ضمائم دیده می شود).
۳-۷- ابزار تحقیق
ابزار جمع آوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه می باشد. در ذیل با توجه به ترکیب سوالات تحقیق بر اساس متغیرهای وابسته و مستقل به معرفی بخشهای مختلف پرسشنامه می پردازیم:
– متغیر وابسته: هویت ملی
در متغیر وابسته از پرسشنامه ابوالحسنی – شمشیری – حاجیانی استفاده شده است و پرسشنامه به طور مکرر توسط پژوهشگران مختلف مورد استفاده قرار گرفته است البته نوع سوال با توجه جامعه مورد مطالعه تغیراتی داشته است
سوالات بعد اجتماعی هویت ملی

سوالات بعد اجتماعی سطح سنجش منبع گویه ها
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.