بررسی ساختار مالکیت و جریان ‌های وجوه نقد در تعیین سیاست تقسیم سود …

H0: بین مالکیت نهادی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود ندارد
H1: بین مالکیت نهادی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد
فرضیه دوم
H0: بین مالکیت فردی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود ندارد.
H1: بین مالکیت فردی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم
H0: بین وجه نقد عملیاتی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود ندارد.
H1: بین وجه نقد عملیاتی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه چهارم
H0: بین حساسیت جریانات نقدی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود ندارد.
H1: بین حساسیت جریانات نقدی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.
۳-۴- جامعهی آماری و نمونه آماری
هدف از انجام هر پژوهشی، شناخت و پیشبینی یک پدیده در یک جامعهی آماری است. برای به دست آوردن شناخت از آن پدیده، نمونههایی از آن جامعه انتخاب میشود و بررسیها و تجزیه و تحلیلها بر روی آن نمونه منتخب، انجام شده و سپس نتایج به دست آمده به کل جامعه آماری، تعمیم داده میشود.
۳-۴-۱- جامعه آماری
با توجه به آنچه در قسمت قلمروی مکانی تحقیق گفته شد، جامعه آماری این پژوهش، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
۳-۴-۲- نمونهی آماری پژوهش
در تعریف نمونه باید گفت: در معنای کلی هر جزء از جامعه را می‏توان نمونه آن جامعه خواند امّا در معنای متعارف و دستوری کلمه، در هر جامعه به آن جزئی از نمونه گفته می‏شود که معرف جامعه باشد. منظور از شرط معرف بودن آن است که همه صفات آن جامعه، خاصه آن صفاتی که از لحاظ موضوع پژوهش دارای اهمیت است، به تناسب در نمونه وجود داشته باشد و بتوان نتایج حاصل از آن را به کل جامعه آماری تعمیم داد. در این پژوهش نمونه گیری به روش حذفی و با اعمال محدودیتهای زیر در فاصله زمانی ۱۳۸۶ تا۱۳۹۱
انجام می شود:
در این پژوهش پس از نمونه‌گیری محدودیت‌های زیر اعمال انجام می‏شود:
الف: تاریخ سال مالی شرکت می‏بایستی منتهی به پایان اسفندماه هر سال باشد.
ب: ارزش حقوق صاحبان سهام (ارزش دفتری) منفی نداشته باشند.
ج: شرکت‏های سرمایه‌گذاری با فعالیت‌های خاص(تأمین مالی) نباشند.
د: شرکت‏ها افزایش سرمایه به هر طریقی نداشته باشند.
و: اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه متغیرها را داشته باشند.
نهایتاً ۸۷ شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.
خلاصه‌ای از غربال کردن جامعه آماری جهت دست یافتن به نمونه مورد نظر:
پس از استفاده از جدول اعداد تصادفی، طبق محاسبات فوق، ۳۱۳ شرکت به عنوان نمونه اولیه ( نمونه بدون در نظر گرفت محدودیت‌های عنوان شده در فوق‌) انتخاب شدند. سپس با توجه به محدودیت‌های فوق‌الذکر، نمونه نهایی را طبق اطلاعات ارائه شده در جدول زیر انتخاب نموده‌ایم:
جدول ۳-۱ غربال کردن جامعه آماری برای به دست آوردن نمونه

نوع محدودیت تعداد شرکت‌های حذف شده تعداد شرکت‌های باقی مانده
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.