تحقیق – بررسی راهکارهای پرهیز از خودمحوری و استبداد رأی از دیدگاه آیات و روایات۹۳- قسمت ۴

۴-۲-۸- محروم ماندن از علم و معرفت ۸۳
۴-۲-۹- عدم پذیرش همگانی ۸۳
۴-۲-۱۰- تحجّر و جمود فکری ۸۴
فصل پنجم: خدامحوری و راه‌های پیشگیری و درمان خودمحوری ۸۶
۵-۱- خدا محوری نقطه‌ی مقابل خودمحوری ۸۷
۵-۱-۱- شیوه‌های آموزش و ترویج خدامحوری ۸۸
۵-۱-۱-۱- تواضع ۸۸
۵-۱-۱-۲- تذکّر و یادآوری ۸۹
۵-۲- راهکارهای پیشگیری و درمان ۹۱
۵-۲-۱- تقویت باورهای دینی ۹۱
۵-۲-۲- ایمان ۹۳
۵-۲-۳- اعتقاد به معاد ۹۴
۵-۲-۴- مشورت خواهی و پذیرش خرد جمعی ۹۴
۵-۲-۵- پذیرش نقش همیاری دیگران در توفیق ۹۶
۵-۲-۶- نقد پذیری ۹۷
۵-۲-۷- تقویت روحیه‌ی بندگی و داشتن یقین ۹۸
۵-۲-۸- ارزیابی خود و معرفت بر ضعف‌های جسمی و روحی خویش ۱۰۰
فصل ششم: جمع‏بندی و نتیجه‏گیری از مباحث و پیشنهادات ۱۰۲
نتیجه‌گیری ۱۰۳
الف) آثار فردی ۱۰۴
ب) آثار اجتماعی ۱۰۵
پیشنهادات ۱۰۸
فهرست منابع ۱۰۵
مقدمه
انسان موجودی است اجتماعی به این معنا که به گونهای آفریده شده است که برای گذران زندگی و رفع حوائج مادی و عاطفی خویش ناگزیر از ارتباط با دیگران است. بنابراین برای آنکه در عرصهی اجتماع و تعامل با دیگران بتواند به بهترین وجه به برقراری ارتباط بپردازد، باید دارای منش اخلاقی پسندیده و مردم پسند باشد تا بدین وسیله مسیر سعادت و کمال را طی کند. اما متأسفانه افرادی به دلایلی متخلق به اخلاق حسنه نبوده و در اجتماع افراد منفوری هستند که جایگاهی در اذهان عمومی مردم ندارند. از جملهی این خصوصیات منفی و ناپسند، داشتن روحیهی خودمحوری و استبداد رأی است؛ که در این نوشتار با عنوان «بررسی راهکارهای پرهیز از خودمحوری و استبداد رأی از دیدگاه آیات و روایات» سعی شده است با توجه به آیات الهی و نگرشهای موحدانهی امام علی(علیه السلام) و دیگر امامان معصوم(علیهم السلام) این مقوله را در ابعاد اجتماعی و اخلاقی مورد توجه قرار دهیم.
استبداد رأی نتیجهی خود بزرگ بینی است؛ این رذیلهی اخلاقی گویای جهل و ناآگاهی انسان است که باعث خشنودی و رضایت فرد از خود میشود. افراد خود محور به دلیل داشتن چنین غرور و خودبزرگ بینی، از مشورت با دیگران در امور خویش گریزانند و در ابعاد اجتماعی و سیاسی نیز به محض کسب قدرت، بر دیگران تسلط یافته و ظلم و فساد را در اجتماع، به وجود میآورند. حال با توجه به اهمیت این موضوع در عرصهی زندگی فردی و اجتماعی، در این پژوهش تلاش نمودهایم تا با هدف بررسی عوامل به وجود آمدن استبداد رأی و خود محوری، نقش مشورت را در زندگی فردی و اجتماعی مورد ارزیابی قرار داده و به بیان آثار منفی و زیانبار استبداد رأی بپردازیم؛ همچنین، راهکارهای مقابله با خود محوری را بیان و نقش خدامحوری را در زندگی فردی و اجتماعی، خاطر نشان کنیم.
بدین‌سان این رساله مشتمل بر فصول ذیل است:
فصل اول در بردارندهی کلیات است که شامل بیان مسئلهی پژوهشی؛ تبیین ضرورت و فایدهی تحقیق؛ اهداف؛ سابقه؛ پیشینه؛ سؤالات و فرضیات تحقیق؛ و روش به کار رفته در گزینش مطالب این پژوهش است و در ادامه به مفهوم شناسی استبداد و خودمحوری پرداخته، از اصطلاحاتی سخن به میان آمده است که شامل: واژه شناسی کلمات استبداد و خودمحوری؛ و اصطلاحات قرآنی مترادف این دو واژه، یعنی کلمات «جبّار»، «طاغوت» و «استکبار» تحت عنوان خاستگاه استبداد در قرآن است.
در فصل دوم، استبداد و خودمحوری در قرآن مورد بررسی قرار گرفته که شامل زیر مجموعه‌هایی به این شرح است: موضع قرآن و روایات در برابر استبداد؛ ویژگیهای فرهنگ استبدادی و استکباری در قرآن و روایات؛ «شیطان»، اولین مستبد در نظام آفرینش؛ «فرعون» نماد استبداد در قرآن.
در فصل سوم با عنوان مطالعهی زمینههای پیدایش خودمحوری و استبداد به رأی، عوامل به وجود آمدن این صفات ناپسند در انسان مورد کنکاش قرار گرفته است که این عوامل شامل: افراط در غریزهی حبّ ذات؛ آزادی و اختیار انسان؛ عدم وجود عقل و درایت؛ اعتماد به نفس؛ ارضای شهوات و اشتباه در الگوگیری میباشد.
در فصل چهارم با محوریت آثار و پیامدهای فردی و اجتماعی خودمحوری و استبداد رأی، تأثیر آن در دو حوزهی فردی و اجتماعی بیان شده است.
در فصل پنجم که نقطهی عطف این نوشتار میباشد، ابتدا در بخش اول خدامحوری را به عنوان نقطهی مقابل خود محوری مطرح و به بیان شیوههای آموزش و ترویج خدامحوری پرداخته و در بخش دوم نیز راههای پیشگیری و درمان این درد بزرگ فردی و اجتماعی ارائه شده است.
و بالاخره در فصل ششم جمع‏بندی و نتیجه‏گیری از مباحث و پیشنهادات، حسن ختام این نوشتار قرار گرفته است.
لازم به ذکر است ترجمه آیات قرآن در این تحقیق از آقای فولادوند و آیت‏الله ناصر مکارم شیرازی و ترجمه نهج‏البلاغه از علامه محمد تقی جعفری و آیت‏الله ناصر مکارم شیرازی می‏باشد.
فصل اول:
کلیات و مفاهیم
۱-۱- کلیات
۱-۱-۱- بیان مسئلهی پژوهشی
۱-۱-۲- تبیین ضرورت و فایده تحقیق
۱-۱-۳- اهداف تحقیق
۱-۱-۴- سابقه و پیشینهی تحقیق

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است