پژوهش – بررسی راهکارهای پرهیز از خودمحوری و استبداد رأی از دیدگاه آیات و روایات۹۳- …

چکیده
استبداد رأی و خودمحوری از صفات ناپسند و از جملهی رذایل اخلاقی است که در قرآن و روایات به شدت مورد نکوهش قرار گرفته است. افراد خود محور به دلیل داشتن غرور و خودبزرگ بینی، از مشورت با دیگران در امور خویش گریزانند و در ابعاد اجتماعی و سیاسی نیز به محض کسب قدرت، بر دیگران تسلط یافته و ظلم و فساد را در اجتماع، به وجود میآورند. حال با توجه به اهمیت این موضوع در عرصهی زندگی فردی و اجتماعی، در این پژوهش تلاش شده تا با هدف بررسی عوامل به وجود آمدن استبداد رأی و خود محوری، نقش مشورت را در زندگی فردی و اجتماعی مورد ارزیابی قرار داده و به بیان آثار منفی و زیانبار استبداد رأی پرداخته شود؛ همچنین، راهکارهای مقابله با خود محوری را بیان و نقش خدامحوری را در زندگی فردی و اجتماعی، خاطر نشان شود. لذا با استمداد از قرآن کریم و روایات اهل بیت(علیهم‌السلام) و با مراجعه به کتب تفسیری، اخلاقی و اجتماعی، این مقوله مورد بررسی قرار گرفت. و در نهایت چنین نتیجه ای حاصل شد که برای ریشهکن کردن روحیهی خودمحوری علاوه بر راههای درمان بیماری، جایگزین ساختن خدا به جای خود مطرح است. لذا راه علاج خودمحوری و استبداد به رأی، معرفت به خداوند تبارک و تعالی؛ پذیرش خرد جمعی؛ پذیرش نقش همیاری دیگران در توفیق؛ نقد پذیری و مشورت خواهی است که در جای خود به طور مبسوط به شرح این موارد پرداخته شده است.
کلید واژهها: خودمحوری، استبداد رأی، مشورت، قرآن کریم، روایات.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ۱
فصل اول: کلیات و مفاهیم ۳
۱-۱- کلیات تحقیق ۴
۱-۱-۱- بیان مسئله‌ی پژوهش ۴
۱-۱-۲- تبیین ضرورت و فایده‌ی تحقیق ۵
۱-۱-۳- اهداف تحقیق ۶
۱-۱-۴- سابقه و پیشینه‌ی تحقیق ۶
۱-۱-۵- سؤالات تحقیق ۷
۱-۱-۶- فرضیات تحقیق ۷
۱-۱-۷- روش تحقیق ۸
۱-۲- مفاهیم ۸
۱-۲-۱- واژه شناسی ۸
۱-۲-۱-۱- معنای استبداد ۸
۱-۲-۱-۲- معنای خودمحوری ۹
۱-۲-۲- قرآن و خاستگاه استبداد ۱۰
۱-۲-۲-۱- معنی‌شناسی واژه‌ی «جبّار» ۱۱
۱-۲-۲-۲- معنی‌شناسی واژه‌ی «طاغوت» ۱۲
۱-۲-۲-۳- معنی‌شناسی واژه‌ی «استکبار» ۱۴
فصل دوم: بررسی استبداد و خودمحوری در قرآن ۱۵
۲-۱- موضع قرآن و روایات در برابر استبداد ۱۶
۲-۲- ویژگی‌های فرهنگ استبدادی و استکباری در قرآن و روایات ۱۹
۲-۲-۱- خود برتر بینی ۱۹
۲-۲-۲- فخر و مباهات بر امتیازات مادی ۲۰
۲-۲-۳- تحقیر توده‌های مستضعف ۲۱
۲-۲-۴- نافرمانی (فسق) ۲۳
۲-۲-۵- تقلید از نیاکان ۲۴
۲-۲-۶- تعصب ۲۴
۲-۲-۷- انکار رسالت انبیاء ۲۵
۲-۳- شیطان، اولین مستبد در نظام آفرینش ۲۵
۲-۳-۱- امر الهی به سجده برای آدم علیه السلام ۲۷
۲-۳-۲- امتیاز ویژه‌ی آدم که بر اساس آن، خداوند فرمان سجده بر وی را صادر کرد ۲۷
۲-۳-۳- مقابله‌ی ابلیس و اباء او از سجده ۲۸
۲-۳-۴- پاسخ وی در بیان علت این استکبار ۲۸
۲-۳-۵- عکس‏العمل شیطان، پس از راندگی ۲۹
۲-۳-۶- اجازه‌ی انجام کاری که به شیطان داده شد ۲۹
۲-۴- «فرعون» نماد استبداد در قرآن ۳۰

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.