مقاله علمی با منبع : بررسی خدا از دید یونیتارین ها با تاکید بر نظرات میخائیل سروتوس۹۲- …

غیرمستقیم
حال به واژه یونیتارین می پردازیم که واژه کلیدی دیگر است؛ یونیتارین Unitarian ، به معنای موحد، معتقد به وحدت خداوند است که واژه مخالف تثلیث هم در مسیحیت معنا می دهد.این واژه از کلمه Unity نشأت می گیرد که به معنای توحید و وحدانیت است. البته لازم به توضیح است که واژه یونیورسالیسم Universalism، هم در مسیحیت مطرح می شود که فرع بر واژه یونیتارین است. (گواهی،۱۳۸۷، ۱۲۰) آن به این معنا است : اعتقاد به اینکه کلیه مردم بالاخره رستگار خواهند شد ونجات و فلاح منحصر به بنی اسرائیل نیست. البته این واژه (یونیورسالیسم)در این پژوهش مورد دقت نیست و واژه اصلی یونیتارین است با معنایی که ذکر شد.
یونیتارین یا یکتاپرستی، نهضتی است که شکل جدید آن، در قرن شانزدهم میلادی پدیدار گردید. پیروان این مکتب، با احیای دیدگاههای افلاطونی در مورد جایگاه عقل و اندیشه، بر یگانگی خداوند اصرار ورزیدند و آموزه تثلیث را انکار نمودند. (Doniger,2006, p.1117 )
مهمترین عقیده و وجه تمایز یونیتارین ها از دیگر مکاتب و مذاهب مسیحی این است که آنان بر استفاده از عقل و اندیشه آدمی در دین تأکید میورزند.بر همین اساس، آنان تثلیث را قبول ندارند، خدا را تنها در یک شخص (و نه در سه شخص) پذیرفته و الوهیت حضرت عیسی را انکار میکنند.( ibid,1118)
از دیگر ویژگیهای اعتقادی یکتاپرستان، گونهای از پلورالیزم دینی است.از نگاه آنان فروکاستن حقیقت در حد مذاهب و مکاتب موجود، کاملا اشتباه است و حقیقت امری بسیار والاتر و بالاتر از این امور است. بنابراین و از دیدگاه یکتاپرستان، مذاهب و مکاتب مختلف تنها شیوههای مختلف و متفاوتی برای نگرش به حقیقت و درک آن است.( De clercg,1967, p.303 ) از دیگر مشخصههای اعتقادی یونیتارینها انکار آموزههایی مانند سقوط انسان، کفاره و مجازات ابدی است( Cross, F. L,2005, p.1659)
البته و بیتردید،یکتاپرستی عقیدهای بسیار کهن است که سابقه آن به قرون ابتدایی مسیحیت باز میگردد. با این وجود، برخی مسیحیان تمایل دارند که پیشینه این اعتقاد را به قرنهای دوم و سوم میلادی باز گردانند.آنها اظهار میدارند که الهیات یکتاپرستی، ریشه در تعالیم مونارشیزم، آریوس[۱] (۲۵۰-۳۳۶م) و پیروان وی آریانها[۲] دارد. (Doniger,2006,p.1119 )
نظام کلیسایی یونیتارینها مطابق با کلیسای کانگریگیشنال است. ساختار کلیسایی آنان به شکل دایرهای است و با عنوان نظام جماعتگرا[۳] شناخته میشود؛ نظامی که بر اساس آن تمام مردم، در کلیسا از جایگاهی یکسان و برابر برخوردار هستند.در این سیستم، جایگاه ویژه و خاص روحانی برای برخی افراد (آنچنانکه در بسیاری از سیستمهای کلیسایی وجود دارد)مورد قبول نیست. نظام عبادی آنان نیز بر پایه سنت پروتستانی است که البته در این زمینه میان آنان اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد.
De clercg, 1967,p.304))
به نظر می‌رسد بر طبق تعریفی که از یونیتارین ارائه شده است، باید دامنه یونیتارینها را بسیار فراتر از پیروان خاص این نهضت (با نظام کلیسایی خاص)دانست.بر این اساس، باید تمامی کسانی که منکر آموزه تثلیث هستند و موحد شمرده میشوند را در زمره یکتاپرستان قرار داد، حتی اگر به این نظام خاص کلیسایی و یا عبادی، وابسته نباشند.
اما مختصری از بنیانگذار این خط فکری میخائیل سروتوس ؛ او فردی اسپانیایی بود که در شهر ژنو ،که فرقه کالون پیروانی داشت ظهور کرد. این مرد پس از مطالعه در عهد جدید موضوع تثلیث را در آن نیافت ولذا عقیده به تثلیث را کفر محض دانست. او کتاب «اثبات خطای تثلیث» را نگاشت ودر سال ۱۵۳۱م منتشر کرد. او در این کتاب ثابت کرده بود که پیدایش تثلیث از ابداعات کلیسای کاتولیک است و مسیحی صحیح الایمان که به دستور انجیل عمل می کند، باید دست از تثلیث بردارد، زیرا عقلاً محال است که اجزاء ثلاثه ی سه شخصیت ، خدای واحدی شود. (مبلغی آبادانی؛۱۳۷۳،۸۰۹ ) کلیسا به دستور کالون او را دستگیر کرده و همراه با کتابهایش سوزاند.( مولند ،۱۳۸۱؛ ۴۵۶ و تسوایگ،۱۳۸۳،۹۸)
چنانچه بیان شد در این پژوهش به بررسی خدا پرداخته شده که شاخه ای از الاهیات مسیحی است . شامل پنج فصل می باشد که فصل اول کلیات است ، فصل دوم به بررسی زندگی نامه یونیتارین ها می پردازد ؛ فصل سوم درباره ذات خداوند ؛ فصل چهارم صفات خداوند وفصل پنجم افعال خداوند پرداخته شده است ، که نمودار رسم شده در صفحات قبل کامل تر مسئله را روشن می نماید.
فاطمه پاک نیت
تهران. تیرماه ۱۳۹۲
فصل اول:
کلیات
۱-۱ بیان مسأله
عنوان تحقیق حاضر بررسی خدا از دید یونیتارین ها با تأکید بر نظر میخائیل سروتوس است . بعد از عروج مسیح بدعت گذاران کلیسا که همان کشیشان بودند ، هدف اصلی مسیحیت که توحید و یکتاپرستی بود را به تثلیث تغییر دادند . یونیتارین ها افراد شجاعی بودند که در برابر این بدعت گذاری ایستادند تا مسیحیت را از بیراهه خارج کنند .نگارنده در این تحقیق با بهره گیری از روش های تاریخی ،تطبیقی و بعضا تحلیلی در صدد بررسی ابعادی است که کمتر مورد توجه پژوهشگران این حوزه بوده و در حال حاضر کاری مستقل در این زمینه انجام نشده از این رو به نگاشتن این کار همت گماشته شده است.
۱-۲ سابقه پژوهش
در خصوص یونیتارین ها (یکتاپرستان مسیحی)می توان به کتاب وجدان بیدار نوشته اشتفان تسوایگ،تاریخ

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

جامع ادیان نوشته جان بایر ناس وتاریخ تمدن نوشته ویل دورانت اشاره کرد که درباره زندگی نامه و مختصری از عقاید یونیتارین ها صحبت کرده اند. در منابع الهیات مسیحی نیز که به فارسی ترجمه شده اند ،می توان عقاید بعضی از این اشخاص را پیدا کرد. مقالاتی در خصوص زندگی نامه این افراد نوشته شده که بسیار مفید بوده است. ولی به طور خاص در مورد عقاید سروتوس و سایر یونیتارین ها کاری صورت نگرفته و عقاید این اشخاص که در تاریخ مسیحیت تحول عظیمی ایجاد کرده اند مغفول واقع شده و حتی نگارنده در گفتگو با یک کشیش مسیحی متوجه شد از عقاید این اشخاص علی الخصوص سروتوس بی اطلاع است. از این جهت ضروری است که کار جدی در این زمینه صورت پذیرد.
۱-۳ سوالات و فرضیه ها
سوال های این تحقیق به شرح زیر است:
یونیتارین ها چه کسانی هستند؟
دیدگاه یونیتارین ها درباره ذات خدا به چه صورت است؟
دیدگاه یونیتارین ها درباره صفات خدا به چه صورت است؟
دیدگاه یونیتارین ها درباره افعال خدا به چه صورت است؟
فرضیه ها
یکتاپرستان مسیحی بودند که عقیده به واحد بودن خدا داشتند و مسأله تثلیث را الحادی می دانستند ومعتقد بودند که هدف مسیح تثلیث نبوده ومسیح نیز بنده خداست وخدا را پرستش می کرد.
یکتاپرستان ذات خدا را به دلیل غیر مادی بودنش از طریق لوگوس قابل شناخت می دانند.در واقع لوگوس واسطه ای است برای شناخت خدا به مخلوقاتش .
در واقع صفات خدا برای هیچ کس مشخص نیست و تنها می توان از طریق آفریده ها و مسیح به این صفات پی برد و این صفات بیشتر به صورت صفات موجود در انسان ها ست .
یکتاپرستان افعال خدا را شامل مشیت و آفرینش می دانند که فقط مختص خداست و مخلوقات- علی الخصوص- مسیح هیچ نقشی در آن ندارد .
۱-۴ اهداف
این تحقیق اهداف زیر را دنبال می کند:
معرفی نسبتاً مختصری از زندگی نامه برخی از یونیتارین ها به زبان فارسی
زنده کردن نام یونیتارین ها با پرداختن به زندگی نامه وعقایدشان و این که فعالیت خود را چگونه شروع کردند.
ایجاد این تفکرکه مسیحیت نیز مثل اسلام به عنوان یک دین صاحب کتاب ،از ابتدا خداوند را یکتا معرفی می کند ومسیحیان را به یکتا پرستی دعوت می کرد.
۱-۵ بهره وران
امکان چاپ و نشر این اثر وجود دارد. سازمان هایی نظیر سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مجمع جهانی تقریب مذاهب خواهان نشر چنین آثاری هستند.