بررسی تاثیر قابلیت سازمانی و مشتری‌مداری سازمان بر سیستم عملکرد مدیریت روابط با …

 1. قابلیت‌های سازمانی تاثیر معناداری بر کیفیت اطلاعات مشتری ندارد.
 2. قابلیت‌های سازمانی تاثیر معناداری بر عملکرد روابط مشتری ندارد.
 3. قابلیت‌های سازمانی تاثیر معناداری بر عملکرد سیستم ارتباط با مشتری ندارد.
 4. مشتری‌مداری تاثیر معناداری بر کیفیت اطلاعات مشتری ندارد.
 5. مشتری‌مداری تاثیر معناداری بر عملکرد روابط مشتری ندارد.
 6. مشتری‌مداری تاثیر معناداری بر عملکرد سیستم مدیریت ارتباط با مشتری ندارد.
 7. کیفیت اطلاعات مشتری تاثیر معناداری بر سیستم مدیریت ارتباط با مشتری ندارد.
 8. عملکرد روابط مشتری تاثیر معناداری بر سیستم مدیریت ارتباط با مشتری ندارد.

۱-۶- سوالات تحقیق
با توجه به مدل مفهومی فوق سوالات تحقیق به صورت ذیل می باشد :
۱-۶-۱- سوال اصلی: آیا “قابلیت سازمانی” و “مشتری‌محور” بودن سازمان تاثیر معناداری در افزایش عملکرد ارتباط با مشتری در سازمان توسعه عصر شمال دارد؟
۱-۶-۲- سوالات فرعی:

 1. آیا قابلیت‌های سازمانی تاثیر معناداری بر کیفیت اطلاعات مشتری دارد؟
 2. آیا قابلیت‌های سازمانی تاثیر معناداری بر عملکرد روابط مشتری دارد؟
 3. آیا قابلیت‌های سازمانی تاثیر معناداری بر عملکرد سیستم ارتباط با مشتری دارد؟
 4. آیا مشتری‌مداری تاثیر معناداری بر کیفیت اطلاعات مشتری دارد؟
 5. آیا مشتری‌مداری تاثیر معناداری بر عملکرد روابط مشتری دارد؟
 6. آیا مشتری‌مداری تاثیر معناداری بر عملکرد سیستم مدیریت ارتباط با مشتری دارد؟
 7. آیا کیفیت اطلاعات مشتری تاثیر معناداری بر سیستم مدیریت ارتباط با مشتری دارد؟
 8. آیا عملکرد روابط مشتری تاثیر معناداری بر سیستم مدیریت ارتباط با مشتری دارد؟

۱-۷- هدف تحقیق
۱-۷-۱- هدف اصلی:
بررسی تاثیر “قابلیت سازمانی” و “مشتری‌محور بودن سازمان” بر”افزایش عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)” در صندوق توسعه عصر شمال شهرستان بابل
۱-۷-۲- هدف‌های فرعی:

 1. بررسی تاثیر قابلیت‌های سازمانی بر کیفیت اطلاعات مشتری.
 2. بررسی تاثیر قابلیت‌های سازمانی بر عملکرد روابط مشتری.
 3. بررسی تاثیر قابلیت‌های سازمانی بر عملکرد سیستم ارتباط با مشتری.
 4. بررسی تاثیر مشتری‌مداری بر کیفیت اطلاعات مشتری.
 5. بررسی تاثیر مشتری‌مداری بر عملکرد روابط مشتری.
 6. بررسی تاثیر مشتری‌مداری بر عملکرد سیستم مدیریت ارتباط با مشتری.
 7. بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات مشتری بر سیستم مدیریت ارتباط با مشتری.
 8. بررسی تاثیر عملکرد روابط مشتری بر سیستم مدیریت ارتباط با مشتری.

۱-۸- قلمرو تحقیق
۱-۸-۱- قلمرو موضوعی
تمامی موضوعات مرتبط با قابلیت سازمانی و مشتری‌محور بودن سازمان و مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان قلمرو موضوعی تحقیق حاضر در نظر گرفته شده است.