بررسی اثر آبشویی و حرکت نیترات در خاک با استفاده از مدل …

RMSE

R2

AE

RMSE

AE

۶۰-۳۰

۱۳

۳/۰

۱۲-

۸۲/۲

۶۹۹/۱-

۹۰-۶۰

۱۰

۶۴/۰

۱۰-

۶۷/۱

۹۲۷/۰-

۱۲۰-۹۰

۵/۱

۸۱/۰

۱-

۸۱/۱-

۳۸۲/۱-

در عمق ۶۰-۳۰ سانتی متر، روند تغییرات غلظت نیترات پیش بینی شده به ازای تیمارهای مختلف آبیاری، مشابه یکدیگرند. بلافاصله بعد از کاربرد کود در هر دو مرحله غلظت نیترات در خاک افزایش یافته و سپس به تدریج در اثر جذب آن توسط گیاه یا تلفات ناشی از دنیتریفیکاسیون و آبشویی، غلظت نیترات کاهش مییابد. مقایسه منحنیهای مربوط به سه تیمار آبیاری نشان میدهد که هرچه سطح آب کاربردی کمتر باشد نیترات بیشتری در خاک تجمع یافته است بطوریکه نمودار مربوط به تیمار I1 بالاتر از بقیه قرار گرفته است.
مقایسه تیمارهای آبیاری برای این عمق نشان می دهد به ازای کاهش سطح آب کاربردی، غلظت نیترات در خاک در هرزمان بیشتر پیش بینی شده است. مقدار AE ،برای مدل در این عمق، منفی به دست آمده و نشان دهنده کمتر برآورد کردن غلظت نیترات می باشد. مقادیر RMSE بیانگر این است که غلظت نیترات در این عمق با دقت خوبی تخمین زده شده است.
در عمق ۹۰-۶۰ سانتیمتر، تغییرات غلظت نیترات خاک پیش بینی شده، دامنه نوسانات مشابه عمق بالاتر دارد. در این عمق نیز غلظت نیترات خاک در تیمار I1 بیشتر از دو تیمار دیگر پیشبینی شده است. در این عمق، مقدار منفی AE برای مدل NLEAP بیانگر کمتر برآورد شدن غلظت نیترات خاک می باشد. اما می توان گفت مدل با دقت قابل قبولی، غلظت نیترات خاک را در این عمق برآورد کرده است.
روند تغییرات غلظت نیترات پیش بینی شده توسط مدل NLEAP در عمق ۱۲۰-۹۰ سانتی متر، دامنه نوسانات محدودتری نسبت به دو عمق بالا دارد بطوریکه مشاهده می شود در هر تیمار آبیاری، غلظت نیترات در خاک، در این عمق رو به کاهش است که نشان دهنده شستشوی بیشتر نیترات از این لایه می باشد. در این عمق نیز برای مدل، مقدار AE منفی است و غلظت نیترات کمتر از مقدار اندازه گیری شده تخمین زده شده است.
دلیل خطای ایجاد شده در پیش بینی مدل در اعماق پایین تر، طبق گزارش بهمنی و همکاران (۱۳۸۸) در شبیه سازی نیترات در نیمرخ خاک توسط مدل LEACHM، اینگونه بیان شده است که چون افزایش عمق خاک با افزایش درصد رس همراه است و از طرفی با توجه به پراکندگی خلل و فرج که یکی از پارامترهای مهم در ایجاد محیط هوازی و بی هوازی جهت انجام نیتریفیکایون و دنیتریفیکاسیون است، بنابراین حتی در رطوبت های نزدیک به اشباع باز هم نقاطی در خاک یافت می شود که دارای اکسیژن باشد و عمل نیتریفیکاسیون در آنجا صورت گیرد که می تواند در عدم هماهنگی پیش بینی مدل با مقادیر واقعی مؤثر باشد.

۳-۲-۲- بررسی روند تغییرات غلظت نیترات خاک شبیه سازی شده در تیمار N2

در شکل های زیر،روند تغییرات غلظت نیترات خاک پیش بینی شده و اندازه گیری شده در نیمرخ خاک از سطح تا عمق ۱۲۰ سانتی متر در تیمار N2نمایش داده شده است.
شکل ۳- ۴ ) مقادیر شبیه سازی و اندازه گیری شده مقدار نیترات باقیمانده در عمق ۶۰-۳۰ سانتیمتری خاک در تیمار N2
(شبیه سازی= S، اندازه گیری= m)
شکل۳- ۵) مقادیر شبیه سازی و اندازه گیری شده مقدار نیترات باقیمانده در عمق ۹۰-۶۰ سانتیمتری خاک در تیمار N2
(شبیه سازی= S، اندازه گیری= m)
شکل ۳- ۶)مقادیر شبیه سازی و اندازه گیری شده مقدار نیترات باقیمانده در عمق ۱۲۰-۹۰ سانتیمتری خاک در تیمار N2
(شبیه سازی= S، اندازه گیری= m)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.