انگیزش بیرونی:پایان نامه درباره توانمندسازی

0 Comments

– انگیزش بیرونی

انگیزش بیرونی از مشوق‌ها و پیامدهایی مانند غذا یا پول نشأت می‌گیرند. در واقع انگیزش بیرونی به جای پرداختن به فعالیتی، برای تجربه کردن خشنودی فطری در آن، از پیامدهایی ناشی می‌شود که از خود آن فعالیت جداست.

– مشوق‌ها و پیامدها

بررسی انگیزش بیرونی، بر دیدگاه شرطی‌سازی کنش‌نگر استوار است. اصطلاح شرطی‌سازی کنش‌نگر به فرآیندی اشاره دارد که انسان به وسیلۀ آن یاد می‌گیرد که چگونه به نحو مؤثری در محیط عمل کند. عمل کردن مؤثر در محیط نیز به معنی یادگیری و انجام رفتارهایی است که پیامدهای جالب به همراه دارد و همچنین رفتارهایی از پیامدهای ناخوشایند جلوگیری می‌کنند.

طرفداران شرطی‌سازی کنش‌نگر برای اینکه نشان دهند چگونه مشوق‌ها و پیامدها رفتار را با انگیزه می‌کنند، الگوی زیر را ارائه می‌دهند: S: R C C

در این الگو علامت اختصاری S نشانه موقعیتی (یعنی مشوق)، R پاسخ رفتاری و C پیامد هستند. دو نقطه بین S و R نشان می‌دهد که نشانه موقعیتی، زمینه را برای پاسخ رفتاری آماده می‌کند، ولی موجب آن نمی‌شود.

– مشوق‌ها

مشوق رویدادی محیطی است که انسان را به سمت شروع کردن رفتاری خاص سوق می‌دهد یا از آن دور می‌کند. مشوق‌ها همیشه قبل از رفتار حادث می‌شوند (یعنی S: R)، و با انجام این کار، انتظاری را در انسان به وجود می‌آورند که پیامدهای خوشایند یا ناخوشایند در شرف وقوع هستند. علاوه بر این مشوق‌ها خود موجب رفتار نمی‌شوند، بلکه بر احتمال اینکه پاسخ داده شود یا نه، تأثیر می‌گذارند. بنابراین مشوق‌ها قبل از این که رفتاری از عامل سر بزند، عامل را به سمت رویداد‌هایی که تجربیات خوشایند را انتظار دارند، هدایت می‌کنند (گرایشی) یا آن را از رویداد‌های بیرونی که تجربیات ناخوشایند را مژده می‌دهد، دور می‌سازد (اجتنابی).

– تقویت کننده

تقویت کننده هرگونه رویداد بیرونی است که رفتار را افزایش می‌دهد و شش نکته اثر بخشی مثبت را تعیین می‌کند، که عبارت‌اند از:

  1. کیفیت آن
  2. فوریت آن
  3. مناسبت فرد / تقویت کننده
  4. نیاز دریافت کننده به پاداشی خاص
  5. شدت آن
  6. ارزشی که دریافت کننده برای تقویت کننده قائل می‌شود.

– پیامد‌ها

پیامدها دو نوع هستند، تقویت کننده‌ها و تنبیه کننده‌ها و تقویت کننده‌ها نیز دو نوع‌اند، مثبت و منفی.

1- تقویت کننده‌های مثبت: هرگونه محرک محیطی هستند که وقتی عرضه شوند، احتمال وقوع رفتار مطلوب را در آینده افزایش می‌دهند.

2- تقویت کننده‌های منفی: هرگونه محرک محیطی هستند که وقتی حذف شوند، احتمال وقوع رفتار مطلوب را در آینده افزایش می‌دهند.

3- تنبیه‌کننده‌ها: هرگونه محرک محیطی هستند که وقتی ارائه می‌شوند، احتمال وقوع رفتار نامطلوب را در آینده کاهش می‌دهد. البته تنبیه مثبت هم وجود دارد مانند جریمه که باعث می‌شود فرد مقداری از دارایی خود را از دست بدهد.