Posted on

انواع دارایی ها

1- دارایی های جاری – دارایی های جاری عبارتند از وجه نقد و معادل وجه نقدی که استفاده از آن محدود نشده است، و سایر دارایی هایی که انتظار می رود طی چرخه عملیاتی معمول واحد تجاری یا ظرف یک سال از تاریخ ترازنامه، هر کدام طولانی تر است، یا فروخته شود یا به وجه نقد  یا دارایی دیگر که نقد شدن آن قریب به یقین است، تبدیل شود. طبق استاندارد های حسابداری، حداقل اقلامی که در صورت با اهمیت  بودن  باید به طور جداگانه به عنوان  دارایی جاری در ترازنامه ارائه شوند، عبارتند از[8]:

الف- موجودی نقد

ب- سرمایه گذاری های کوتاه مدت

ج- حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری و سایر حساب ها و اسناد دریافتنی

د- موجودی های مواد و کالا

2- دارایی های غیر جاری– دارایی هایی که از شرایط لازم برای انعکاس در سر فصل دارایی های جاری برخوردار نباشد، به عنوان داراییهای غیر جاری طبقه بندی می شوند. طبق استانداردهای حسابداری، حداقل اقلامی که باید تحت عنوان دارایی های غیر جاری گزارش شوند، عبارتند از:

الف- دارایی های ثابت مشهود

ب- دارایی های نامشهود

ج-سرمایه گذاری های بلند مدت

حال به تشریح چند مورد از اقلام دارایی ها که در این پژوهش کاربرد دارد می پردازیم.

وجه نقد: به موجودی نقد و سپرده های دیداری نزد بانک ها و موسسات مــالی اعم از ریالی و ارزی ( شامل سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بدون سر رسید ) اطلاق می گردد.

در مواردی که استفاده از وجه نقد برای عملیات جاری مشمول محدودیت باشد، تنها در صورتی می توان آن را جزء دارایی های جاری منظور کرد، که مدت  محدودیت حداکثر تا زمان سررسید تعهدی باشد که به عنوان بدهی جاری طبقه بندی شده است، یا این که  محدودیت ظرف یک سال از تاریخ ترازنامه برطرف شود.

سرمایه گذاری کوتاه مدت

سرمایه گذاری نوعی دارایی است که واحد سرمایه گذار برای افزایش منافع اقتصادی از طریق توزیع منافع (به شکل  سود سهام، سود تضمین شده و اجاره) افزایش ارزش یا سایر مزایا (مانند مزایای ناشی از مناسبات تجاری ) نگهداری می کند.

سرمایه گذاری های کوتاه مدت به دو گروه طبقه بندی می شوند[8]:

الف) سریع المعامله در بازار– نوعی سرمایه گذاری است، که برای آن بازار فعالی که آزاد و در دسترس است، وجود دارد، به طوری که از طریق آن بتوان به ارزش بازار یا شاخصی قابل اتکا که محاسبه ارزش بازار را امکان پذیر سازد، دست یافت.

ب)غیر سریع المعامله در بازار(سایر سرمایه گذاری ها)- سرمایه گــذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهــادار و اوراق قرضه نمونه ای از سرمایه گذاری کوتاه مدت  هستند.

سرمایه گذاری های بلند مدت

سرمایه گذاری های بلند مدت، سرمایه گذاریی هایی هستند که با انگیزه ایجاد روابط تجاری با واحد سرمایه پذیر انجام می گیرد، مانند سرمایه گذری بلند مدت در سهام واحد های فرعی، وجوه اختصاصی، وجوه نقــدی است که به منظـور سرمایه گذاری هایی با اهـداف خـاص برای استفاده بلند مدت کنار گذاشته شده است [5].

موارد زیر نمونه هایی از اقلامی هستند که در این طبقه  قرار می گیرند:

1- سرمایه گذاری های بلند مدت در سهام سرمایه سایر شرکت ها که با هدف فروش در یک  سال آتی نباشد.

2- سرمایه گذاری در اوراق قرضه سایر شرکتها ( هر گونه صرف مستهلک نشده به آن افزوده و هر گونه کسر مستهلک نشده ای از آن کسر می شود ).

3- سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی، شامل مطالبات بلند مدت از شرکت های فرعی.

4- وجوه کنار گذاشته شده برای استفاده آتی در بلند مدت، مانند وجوه سپرده باز خرید اوراق قرضه، وجوه سپرده برای توسعه وسپرده های بلند مدت.

5- سپرده باز خرید مزایای پایان خدمت کارکنان.