Posted on

نياز به امنيت در مجتمع زیستی

جمعيت در یک اجتماع آميزه‌اي است از گروهها و اقوام و طبقات اجتماعي متعدد كه با يكديگر هماهنگي ندارند. اين ناهمگوني ها ساختارهاي خشك اجتماعي را مي‌شكنند و موجب ايجاد تحرك، بي ثباتي، نا امني و بروز آسيبها و كجروي هاي اجتماعي مي‌شوند. به نظر پارك، از پيروان مكتب شيكاگو، افزايش دامنه نابرابريهاي اقتصادي و اجتماعي، افزايش تضاد ميان هنجارها و نقش هاي اجتماعي افراد و نيز تنزيل روابط شخصي و عاطفي ميان انسان ها از جمله مهمترين علل پيدايش و گسترش جرايم شهري است. جامعه شناسان مكتب شيكاگو به اين نتيجه رسيدند كه ميزان جرایم شهري در مناطق در حال گذار بيشتر از ساير نواحي است و در محله‌هاي كارگرنشين و فقير ،محلاتي كه در مختصات كنترل ضعيف قرار دارند ارتكاب خلاف هاي اجتماعي امري طبيعي در ميان بزرگسالان است.[1] بين جرایم شهري و مكانها و فضاهاي كه جرایم درآنها به وقوع مي‌پيوندد ارتباط معني دار و نظام مند وجود دارد. به طوري كه ميزان جرائم در برخي مكانها بيشتر اتفاق مي افتد. در محله‌هاي آسيب‌زا كودكان، نوجوانان و جوانان از جمله گروه هاي آسيب پذير هستند كه در اين محيط ها هم امكان آلوده شدن آنها به انواع آسيب ها و جرائم وجود دارد و هم نارسائيهاي خانوادگي، فكري و رواني كه از آنها انسان هاي آسيب پذير به وجود خواهد آمد. به هر حال ارتباط ما بين محيط شهري و ميزان بزهكاري هنوز مورد اختلاف مكاتب مختلف در جامعه شناسي شهري است. آنچه مهم است ارتباط در ميان خدمات شهري درمحيط اجتماعي است. با افزايش كيفيت خدمات رسانی، امنيت ساكنين افزايش يافته و با افزايش ادارك امنيت، نياز به خدمات و پشتيباني شهري كاهش مي‌يابد. علاوه بر تأثير مثبت وجود قابليت هاي خوب در افزايش ميزان ادراك امنيت، نبود عوامل و امكانات مناسب مي تواند نتيجه معكوس داشته باشد.[2]

يكي ازبهترين عواملي كه مي تواند مورد توجه طراحان و برنامه‌ريزان فضاهاي مسكوني قرار گيرد ايجاد فضاهاي كالبدي مناسب در جهت كنترل بزهكاري و كاش آن از طريق طراحي مناسب مي‌باشد. اگر چه از راه برنامه‌ريزي و توسعه كالبدي و طراحي نمي‌توان به اصلاح مجرمين پرداخت اما با برنامه‌ريزي و طراحي مناسب مي توان فرصت هاي ارتكاب به جرم را به ميزان زيادي از مجرمين سلب نموده و فضاهايي قابل دفاع در محله ايجاد نمود. مفهوم فضاي قابل دفاع  از نظر نيومن با ايجاد قلمرو و حفظ سلسله مراتب فضاهاي عمومي تا فضاهاي نيمه عمومي، نيمه خصوصي در محلات و مجتمع‌ هاي مسكوني امكان پذير است. علاوه بر اين ايجاد مراقبت ها مي تواند به گونه اي طبيعي و يا مصنوعي انجام گيرد. مراقبت معمولي يا طبيعي با ايجاد فضاهايي كه در ديد و يا رفت و آمد مردم باشد و يا از طريق افزايش و تنوع فعاليت ها در مراكز محلات مي تواند حاصل شود. براي مثال ايجاد يك پنجره در پوستر خارجي يك منزل مسكوني حتي اگر كسي در پشت آن زندگي نكند، از نظر رواني امكان ارتكاب به جرم را در ذهن متخلف كم و يا او را از عمل خود منصرف مي‌سازد. حركت و پارك اتومبيل در خيابان خود باعث مي گردد تا ميزان مراقبت از خيابان افزايش پيدا كند و ساكنين به خاطر امنيت خودروي خويش نسبت به آنچه در خيابان و در محله مي‌گذرد حساس شوند. [3]ايجاد امنيت محيطي به خصوص از نظر رواني ابعاد گسترده‌اي دارد يكي از مهمترين آنها ايجاد حس خلوت محيطي و يا مصونيت و ديگري حس مكان است.[4]

فضای عمومی مي بايد بگونه‌اي برنامه ريزي و طراحي گردد تا مردم بتوانند با توجه به باروها، اعتقادات و فرهنگ خويش و نيز نيازهاي رواني و روحاني خود فرصت ها و جايگاه هاي مناسب را براي فراهم آوردن فضاي خلوت و خصوصي در ميان زندگي جمعي را يافته و با ايجاد محيطي شخصي و هويت يافته به مكان زندگي معنا بخشد.

حس مكان كه مردم از طريق آن مي‌توانند يك مكان را از ديگري باز شناسند باعث مي گردد تا نياز به امنيت و ايمني رواني تأمين گردد. خوانايي محيط و محيط قابل تصور به عنوان نقشه ذهني شهر در ذهن مردم ايجاد گردد.عدم وجود خوانايي مي تواند احساس غريبي و گمشدگي را افزايش داده و لذا موجب افزايش عدم امنيت محيطي گردد. ابعاد و اندازه محله ميزان قلمرو آن، ميزان و كيفيت خدمات ارائه شده در آن، تعداد خانوار در هر محله و زير محله و تراكم جمعي در كنار عوامل فرهنگي و روانشناختي و تركيب اين عوامل و رضايت مردم از محله است كه باعث وابستگي به محل زندگي اجتماعي مي‌شود.[5]

[1] کاظمی پور،شهلا،(1383)،امنیت گروههای سنی آسیب پذیر،مرکز مطالعات و تحقیقات امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

[2] فکوهی،ناصر،(1383)،انسان شناسی شهری،نشر نی،تهران

[3] مطلبی،قاسم،(1380)،”روانشناسی محیط:دانش نو در حدیث معماری و طراحی شهری”،مجله هنرهای زیبا،شماره 10،دانشگاه تهران

[4] همان

[5] فکوهی،ناصر،(1383)،انسان شناسی شهری،نشر نی،تهران

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی قابلیت های مجتمع زیستی