اصول حسابداري در گمرک و مفهوم بودجه .پایان نامه ارزیابی سامانه حسابداری وگزارشگری مالی

اصول حسابداري در گمرک و مفهوم بودجه

حسابداري و بودجه لازم و ملزوم و در حقيقت مکمل يکديگرند و درمورد موسسات دولتي و گمرک اين همبستگي و پيوستگي دائمي، آنچنان است که بايد گفت بودجه و حسابداري شرط لازم و کافي براي اداره امور و اعمال مديريت صحيح مي باشد که در اين رابطه بودجه شرط لازم و حسابداري شرط کافي محسوب مي­گردد.( بهرامي، 1389، 17)

الف)تعريف بودجه:

در قانون محاسبات عمو مي مصوبه 1349 بودجه بدين صورت تعريف شده است.

بودجه کل کشوربرنامه مالي دولت است که براي يک سال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين و اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي که منجر به وصول به هدف هاي دولت مي­شود بوده از سه قسمت تشکيل مي­شود :

1- بودجه عمومي دولت که شامل اجزاء زير است :

الف- بودجه عادي براي وزارتخانه ها و موسسات دولتي

ب- بودجه عمراني، براي اجراي برنامه هاي عمراني

2– بودجه شرکت هاي دولتي

3- بودجه موسساتي که تحت عنوان غيرازعناوين بالا در بودجه کل کشورمنظور مي‌شود.

(عربي فريد،1388 ، 31 )

ب) اصل سالانه بودجه در گمرک

دوره مالي بودجه کاملا اختياري و در شرايط خاص تغييرپذير است . بنابراين بودجه ممکن است براي مدت يک روز، يک هفته،يک ماه ويکسال‌وحتي‌بيشتراز يکسال تهيه و تنظيم گردد، اما دوره دوازده ماهه که همواره منطبق با سال مالي مي باشد بدون تعارض و بطور متعارف‌بعنوان يک اصل مورد قبول قرار گرفته و آنرا “اصل سالانه بودجه” خوانده اند.

اصل انعطاف پذيري: برطبق اين اصل درآمدها و هزينه هاي برآورد شده در بودجه بر اساس معيارهاي فني و علمي و بر طبق اطلاعات دقيق آماري وبوسيله کارشناسان باتجربه و مطالعه تهيه و تنظيم مي شود.

ج) مراحل بودجه: بودجه از زمان شروع تا خاتمه داراي چهار مرحله به شرح ذيل است :

مرحله تهيه و تنظيم بودجه

مرحله تصويب بودجه

مرحله اجراي بودجه

مرحله تفريغ بودجه

اجراي بودجه از لحاظ انجام هزينه خود به دو مرحله تقسيم مي گردد:

الف- مرحله اداري و حقوقي شامل : تشخيص- تامين اعتبار- تعهد- تسجيل- حواله درخواست وجه- پرداخت که بموجب قانون لازم الاجرا مي باشد.

ب- مرحله مالي و حسابداري شامل: ثبت عمليات و فعاليتهاي مالي گمرک در دفتر روزنامه و نقل آن به دفاتر کل و معين، تهيه تراز عمليات ماهيانه( تراز آزمايشي) انجام اصلاحات درپايان دوره و بازتاب آنان درسرفصل هاي مربوطه در دفتر کل ازطريق دفتر روزنامه، بستن حسابهاي دائمي و موقت در پايان دوره مالي و نقل حسابهاي دائمي از طريق تراز اختتاميه و تراز اختتاميه به سال مالي بعد و بالاخره تهيه و تنظيم گزارش­هاي مالي و صورت حسابهاي نهايي درپايان سال مالي همراه باضمائم مربوط به آن،اجراي اين مرحله با برقراري يک سامانه صحيح حسابداري که در فاصله زماني مناسب نظارت مستمر برامور مالي را ايجاد نمايد امکان پذير است.( بهرامي، 1389، 21)

د)طبقه بندي بودجه: بودجه در شکل نوين خود به شرح زير طبقه بندي گرديده است :

طبقه بندي عمليات، طبقه بندي درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار، طبقه بندي هزينه‌ها، طبقه بندي واحد سازماني، طبقه بندي اقتصادي

طبقه بندي عمليات

فصل اول- هزينه هاي پرسنلي

ماده 1 –حقوق دستمزد                                  ماده2 – مزايا وکمک ها

فصل دوم هزينه هاي اداري

ماده 3 ـ  هزينه سفر – ماموريت – حمل و نقل و ارتباطات     ماده 4 ـ‌ اجاره و کرايه

ماده 5 ـ‌ خدمات قراردادي اداري و جاري          ماده 6 ـ‌ سوخت، برق، آب

ماده 7 ـ‌ مواد و لوازم مصرف شدني          ماده 8 ـ هزينه هاي پيش بيني نشده

 

فصل سوم هزينه هاي سرمايه اي

ماده 9ـ  مطالعه براي ايجاد ساختمان و تاسيسات

ماده10ـ‌ خريد ساختمان ،زمين حقوق انتفاعي

ماده11ـ ساختمان

ماده12ـ  ماشين آلات و تجهيزات عمده

ماده13ـ ساير کالاهاي مصرف نشدني

ماده 14ـ خريد مصالح و لوازم ساختماني و تاسيساتي

ماده 15ـ‌ وام يا مشارکت در سرمايه، بخش خصوصي و عمومي

فصل چهارم پرداختهاي انتقالي

ماده 16- کمک و اعانه و پرداختهاي ديگر، بخش عمومي

ماده 17- کمک و اعانه بخش خصوصي

ماده 18ـ باز پرداخت وام و پرداخت بهره وامها

ماده 19 ـ پرداخت­هاي انتقالي به کارکنان

ماده 20- ديون ( بهرامي ، 1389، 27)

فصل چهارم برآورد اعتبار هزينه ها

1 –هزينه هاي اداري

2- هزينه­هاي سرمايه اي

3- هزينه هاي انتقالي

فصل پنجم تنظيم فرمهاي نهايي ،حاوي اطلاعات کلي درآمدهاو ساير منابع تامين اعتبار در دو بخش درآمد عمومي گمرک  و درآمد سازمانها و موسسات تابعه تنظيم مي شود.

فصل ششم- اصلاح بودجه – متمم بودجه – بودجه اختصاصي

فصل هفتم- تفريغ بودجه ، گمرک موظف است پس از خاتمه دوره عمل بودجه ، به منظور تعيين وضعيت حاصل از اجراي بودجه ، تفريغ بودجه تنظيم نمايد.

“تفريغ بودجه عبارتست از صورت مقايسه ارقام پيش بيني شده در بودجه با درآمدهاي وصولي قطعي از يک طرف و هزينه هاي برآوردي باعملکرد واقعي پرداخت هزينه ها از طرف ديگر”

فصل هشتم ـ وظايف مرتبط با تهيه و تنظيم ،تصويب و نظارت براجراي بودجه و حسابداري بودجه .( بهرامي ، 1389، 40)