سامانه پژوهشی – ادغام پویای ماشین های مجازی در مراکز داده- قسمت ۷

الگوریتم ۳-۳ انتخاب روند آگاه VM

Input: MigratableVmList
Output: VmToMigrate
۱: foreachin MigratableVmList)
۲: if(vm.isInMigration())
۳: continue
۴: end if
۵: if ( > Max )
۶: Max=
۷: VmToMigrate=
۸: end if
۹: end foreach
۱۰:return VmToMigrate

در رابطه بالا بهرهوری پردازنده ماشین مجازی i ام است و مقدار j ام از تاریخچه میزان بهرهوری پردازنده ماشین مجازی i ام میباشد. پارامتر WS نیز (اندازه پنجره[۴۴]) برابر با تعداد عناصر تاریخچه میزان بهرهوری پردازنده ماشین مجازی است. مقدار اندازه پنجره توسط الگوریتم تپه نوردی بهینه شده و با مقدار ۱۵ تنظیم شده است.
تشخیص میزبانان فرابار
در این روش نیز مانند همه روشهای پیشین ارائه شده هر میزبان به صورت دورهای یک متد تشخیص میزبان فرابار را فراخوانی میکند. به منظور جلوگیری از تخطی از توافقات سطح سرویس و کاهش افت سرویس کیفی[۴۵] از این متد استفاده میشود. برای این بخش، روش رگرسیون محلی(LR) را بهبود داده؛ به شکلی که رگرسیون محلی را به منظور تخمین وضعیت آینده نه تنها برای بهرهوری پردازنده میزبان و بلکه برای تخمین آینده وضعیت آینده بهرهوری حافظه اصلی استفاده میشود. روش LR استفاده شده بر اساس روش Loess [46] میباشد.
الگوریتم پیشنهادی مدیریت سلسله مراتبی مراکز داده با در نظر گرفتن معماری مراکز داده و تجهیزات شبکه
مصرف انرژی که در کنار میزان تخطی از توافقات سطح سرویس یکی از دو معیار اصلی به منظور بررسی عملکرد مدیریت منابع مراکز داده مورد استفاده قرار میگیرد. آخرین بررسی های انجام شده درباره میزان مصرف انرژی مراکز داده نشان میدهد که مراکز داده، مسئولیت مصرف انرژی ۱٫۳ درصد از الکتریسیته کل جهان و ۲ درصد از الکتریسیته مصرفی ایالات متحده آمریکا را دارد[۴۷].
در حال حاضر حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از مصرف انرژی مراکز داده جهان(۳۰ میلیارد وات[۴۶]) توسط مراکز داده قرار گرفته در ایالات متحده مصرف میشود[۴۷]. علاوه بر این به طور تخمینی میزان توان مورد تقاضای مراکز داده به صورت سالیانه ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش مییابد[۴۸]. در اکثر روشهای ارائه شده مدیریت منابع با هدف کاهش مصرف انرژی تا حال حاضر، کوچ زنده ماشینهای مجازی در بین گرههای محاسباتی به عنوان یک استراتژی کارا و موثر مورد استفاده قرار گرفته است.
استراتژی استفاده شده با بررسی معیارهای ماشینهای مجازی و میزبانان و تخمین آینده آنها با توجه به وضعیت حال حاضر و تاریخچه خصیصههای آنها اقدام به اجرای سناریویی با محوریت کوچ ماشینهای مجازی و خاموش سازی میزبانان فروبار در راستای کاهش مصرف انرژی میکند.
 
 
 
 
 
 
تشریح مسئله
در کارهای پیشین ارائه شده مدیریت منابع و ماشینهای مجازی، کاملا یکپارچه و بی ساختار مورد استفاده قرار گرفته شده است. در اینجا به برخی از ابهامات و ساده سازیهای انجام گرفته در کارهای ارائه شده تا حال حاضر میپردازیم. مراکز داده در محیط رایانش ابری نقشی اساس را ایفا میکنند به شکلی که هر چه مرتبط به محیط رایانش ابری باشد بی ارتباط با مراکز داده درون آن نخواهد بود. بدین رو مراکز داده بویژه در مدیریت منابعی که خود جزئی از مراکز داده هستند بسیار حائز اهمیت هستند. اما در کارهای پیشین ارائه شده بدون در نظر گرفتن مفهوم مراکز داده و تجهیزات آن و ساختار مراکز داده، اندازه و توپولوژی انتقالات درون مراکز داده و تنها با در نظر گرفتن مدیریت میزبانان درون آن اقدام به مدیریت کلیه منابع کرده ایم که این به معنی القای مفهوم جزء به کل را داراست که فرض نادرستی میباشد. پس از این رو به منظور مدیریت منابع در لغت به معنای مدیریت کلیه منابع درون مرکز داده است و نه مدیریت تنهای میزبانان. پس به منظور کاهش مصرف انرژی و اثبات نادرستی فرضیات قبلی اقدام به مدیریت منابع مراکز داده با هدف کاهش مصرف انرژی و انجام مدیریتی جامع برای مراکز داده انجام خواهد شد.
یکی از مهمترین مسائلی که در کارهای پیشین اصلا توجهی به آن نشده است ساختار فیزیکی مراکز داده است که در مدیریت پویای منابع بسیار حائز اهمیت است. ساختار فیزیکی شامل تعداد لایه های قرار گیری، سوئیچها و تعداد آنها در هر لایه، کابل های ارتباط و سرعت آنها در بین لایه های مختلف و در نهایت تعداد میزبانان و نحوه قرار گیری آنها در قفسه[۴۷]ها است.
در این پایان نامه به منظور کاهش مصرف انرژی از کوچ زنده ماشینهای مجازی [۲۸] استفاده شده است. در کلیه کارهای ارائه شده میزان هزینهی مصرفی کوچ زنده[۴۸] هر ماشین مجازی را به اندازه ۱۰ درصد هزینه مازاد بر هزینه کلی ماشین مجازی در نظر گرفته اند که فرضی کلی و ناقص است؛ زیرا توجهی به ساختار فیزیکی مراکز داده نشده است. به عنوان مثال اگر یک مرکز داده دارای چندین ماژول و هر ماژول دارای چندین قفسه باشد (شکل ۳-۳)، انتقال یک ماشین مجازی از میزبانی به میزبان دیگر، شامل یکی از حالات زیر باشد:
– هر دو میزبان درون یک قفسه هستند.
– هر دو میزبان درون دو قفسه مختلف یک ماژول هستند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

– هر دو میزبان درون دو ماژول مختلف هستند.
انتقالات فوق الذکر از لحاظ هزینه، زمان انتقال و مصرف انرژی متفاوت خواهند بود زیرا که تعداد سوئیچ های درگیر در انتقالات با یکدیگر متفاوت خواهند بود.