ادغام پویای ماشین های مجازی در مراکز داده- قسمت ۶

۲: foreach(Vmi in VmsToMigrateList)
۳: DestinationHost= FindHostForVM2D(Vmi)
۴: if (DestinationHost != null)
۵: Add (VmDestinationHost) to MigrationMap
۶: end if
۷: end foreach
۸: return MigrationMap

الگوریتم ۳-۲ جستجوی میزبان برای ماشین مجازی

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

Input: Vmi
Output: AllocatedHost
۱: Sort HostList By FFD_Sum (Decreasing)
۲: foreach(Hostj in HostList)
۳: if (Suitable(Vmi, Hostj))
۴: Value= ProportionalityBasedPacking (Vmi, Hostj)
۵: if (Value Max)
۶: DestinationHost = Hostj
۷: Max = Value
۸: end if
۹: end if
۱۰:end foreach
۱۱:return DestinationHost

روش PBP ارائه شده دو گام را داراست:
ابتدا، لیستی از میزبانانی[۴۲]که با جایگذاری ماشینهای مجازی درون آنها دچار سربار نخواهند شد، ایجاد میشود. سپس PBP به ازای همه میزبانان درون لیست L محاسبه میشود و میزبان دارای بیشترین مقدار به عنوان میزبان مقصد برای هر ماشین مجازی انتخاب میشود.
انتخاب ماشینهای مجازی
در زمانهایی که یک میزبان در حالت فرابار قرار بگیرد، تعدادی ماشین مجازی از روی میزبان مذکور بالاجبار باید جهت کوچ به میزبانی دیگر انتخاب شوند. در این بخش الگوریتمی به منظور انتخاب ماشینهای مجازی ارائه شده که آنرا توصیف خواهیم کرد.
الگوریتم ارائه شده به طور مکرر و دورهای باید مورد استفاده قرار بگیرد. پس از انتخاب هر ماشین مجازی به منظور کوچ، وضعیت میزبان از لحاظ فرابار بودن بدون در نظر گرفتن ماشین]های[ مجازی انتخاب شده مورد بررسی قرار میگیرد. اگر میزبان هنوز به عنوان فرابار شناخته شود، فرایند انتخاب ماشین مجازی به منظور انتخاب ماشین مجازی دیگری از میزبان مذکور تکرار خواهد شد. این فرایند تا زمانی که میزبان از حالت فرابار خارج شود تکرار خواهد شد. در روش ارائه شده، به منظور انتخاب ماشین مجازی خاصی از تخمین آینده بهرهوری ماشین مجازی استفاده میکنیم و در ادامه ماشین مجازی ای که در آینده نزدیک بهرهوری پردازندهاش افزایش پیدا میکند را انتخاب میکنیم. لذا، ریسک قرار گرفتن میزبان در حالت فرابار در آینده نزدیک به شکل قابل توجهی کاهش پیدا میکند. در رابطه ارائه شده ۳-۶ از تخمین روند[۴۳] پردازنده استفاده شده است. به ازای هر ماشین مجازی رابطه ۶-۳ محاسبه شده و ماشین مجازی با بیشترین مقدار روند به منظور کوچ انتخاب خواهد شد که در الگوریتم ۳-۳ روش مذکور نشان داده شده است.
(۳-۶)