Posted on

) آثار و اهمیت مدیریت دانش: (راد فر, رضائی ملک, & رضائی ملک, 1393).

توانایی مدیریت دانش در اقتصاد دانش محور، اهمیت حیاتی و کاربردي دارد.  خلق و تسهیم دانش به عواملی مهم در رقابت، بدل شده اند.  از بزرگترین اهداف مدیریت دانش، جلوگیري از دوباره کاري ها، تکرار مجدد اشتباهات و کاهش هزینه است. با استفاده از مدیریت دانش و استفاده از سیستم پاداش مناسب، تمـایل پرسنل به ثبت دانش فردي به میزان قابل توجهی افزایش می یابد و سبب بهبود عملکـرد پرسنل می گردد (رادفرو رضایی ملک، 1393). در ادامه به بیان تحقیقاتی پرداخته می شود که آثار و اهمیت مدیریت دانش را مورد بررسی قرار داده اند.

جدول 2-4) آثار و  اهمیت مدیریت دانش

ردیفپژوهشگرانمتغیر های مورد بررسینتابج بدست آمده
1(Tseng & Lee, 2014)مدیریت دانش، قابلیت های دینامیک سازمان، عملکرد سازمانیمدیریت دانش از طریف افزایش قابلیت های دینامیکی سازمان، عملکرد سازمان را بهبود بخشیده و منجر به مزیت رقابتی برای آنها می شود.
2(Tseng, 2014)مدیریت دانش، مدیریت ارتباط با عرضه کنندگان، عملکردمدیریت دانش تاثیر مثبتی بر عملکرد دارد. همچنین تاثیر مثبت مدیریت دانش از طریق مدیریت ارتباط با عرضه کنندگان بر عملکرد نیز تایید شد.
3(Rahman et al., 2013)آموزش، اثربخشی سازمانی، فرآیند های مدیریت دانشآموزش به بهبود اثربخشی سازمانی کمک می نماید و مدیریت دانش می تواند شدت این تاثیر را افزایش دهد.
4(Noruzy et al., 2013)رهبری تحول آفرین، مدیریت دانش، یادگیری سازمانی، نوآوری سازمانی، عملکرد سازمانیرهبری تحول آفرین تاثیر مثبتی بر مدیریت دانش و یادگیری سازمانی دارد. مدیریت دانش و یادگیری سازمانی از طریق نوآوری سازمانی، بر عملکرد سازمانی تاثیر مستقیم دارند.
5(V.-H. Lee et al., 2013)مدیریت دانش، نوآوری تکنولوژیکیمدیریت دانش تاثیر مثبتی بر نوآوری تکنولوژیکی دارد.
6(Lin, Che, & Ting, 2012)مدیریت دانش، نوآوری محصولات و خدماتمدیریت دانش بر نوآوری محصولات و خدمات تاثیر می گذارد.

 

2-2-5) عوامل موثر بر مدیریت دانش:

اندازه گیری، پیش نیاز بهبود عملکرد است، لذا وجود چارچوب مناسبی برای اندازه گیری وضعیت سازمان از منظر مدیریت دانش ضروری است. این سنجش باید در تمامی زمینه های مربوط به شناسایی، جمع آوری، سازماندهی، ذخیره سازی، توزیع و اشتراک دانش در سازمان انجام شود و در صورت عدم اجرای اندازه گیری های لازم، شکست مدیریت دانش امری دور از ذهن نیست(اخوان و همکاران، 1389).

ابراهیمی در مقاله ی خود، تعدادی از عوامل موثر بر مدیریت دانش و کارآ بودن آن را به شرح ذیل بیان می نماید(ابراهیمی, 1392):

  • تایید مدیران ارشد(پشتیبانی و حمایت همه جانبه مدیران از مدیریت دانش)؛
  • انتخاب راهبرد دانش محور(سیاست های کلان سازمان باید هم راستا با اقدامات مدیریت دانش باشد)
  • توسعه فرهنگ دانش محور(فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمان-به عنوان محوری ترین عامل- باید پشتیبان اجرای مدیریت دانش باشد؛
  • توسعه زیرساخت های فناوری(ابزار و فنون لازم برای اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانش باید در سازمان وجود داشته باشد؛
  • بکارگیری راهبرد مناسب مدیریت دانش(روش و ابزار مناسب با توجه به موقیت و شرایط سازمانی استفاده شود. (خوش, ابراهیمی, & فلاح لاجیمی،حمید, 2005)

جدول 2-5) عوامل موثر بر مدیریت دانش

ردیف 

پژوهشگران

 

متغیر های مورد بررسی

 

نتابج بدست آمده

1(خوش، ابراهیمی و فلاح لاجیمی، 2005)فرآیندهای مدیریت دانش، اثربخشی مدیریت دانشفرآیند های مدیریت دانش بر اثربخشی آن تاثیر مستقیم دارد.
2(منوریان و همکاران، 2013; بردبار و زارعی, 1392)سرمایه اجتماعی، مدیریت دانشسرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش تاثیر مثبت و مستقیم دارد.
3(حیدری, فراهانی, و غفرانی, 1388)توانمندسازی کارکنان، مدیریت دانشتوانمندسازی کارکنان تاثیر مستقیمی بر مدیریت دانش دارد.
4(Ooi, 2014)مدیریت کیفیت جامع، مدیریت دانشمدیریت کیفیت جامع تاثیر مثبتی بر مدیریت دانش دارد.
5(Krenz et al., 2014)تعارض بین اهداف مدیریت سازمان و اهداف مدیریت دانشتعارض بین اهداف مدیریت سازمان و مدیریت دانش بر عملکرد و اثربخشی مدیریت دانش تاثیر منفی می گذارد.
6(Kim et al., 2014)استراتژی های مدیریت دانش و عملکرد مدیریت دانشاستراتژی های مدیریت دانش، بر عملکرد مدیریت دانش تاثیر می گذارند.
7(Donate & Sánchez de Pablo, 2014)رهبری دانشی، مدیریت دانش، عملکرد نوآوریرهبری دانشی از طریق مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری تاثیر مستقیم می گذارد.
8(Shah & Mahmood, 2013)اعتماد به نفس، خودکارآمدی، مدیریت دانش، چالشاعتماد به نفس، خودکارآمدی و چالش ارتباط مثبتی با مدیریت دانش دارند.
9(Pandey & Dutta, 2013)قابلیت های زیرساخت های دانش، مدیریت دانشقابلیت های زیرساخت دانش بر مدیریت دانش تاثیر دارد.
10(Jimenez-Jimenez & Sanz-Valle, 2013)سیستم های منابع انسانی دانش محور، مدیریت دانشسیستم های منابع انسانی دانش محور بر مدیریت دانش تاثیر مستقیم دارند.
11(Mahmoudsalehi, Moradkhannejad, & Safari, 2012)ساختار سازمانی، مدیریت دانشساختـار سازمانی بر مدیریت دانش تـاثیر می گذارد.
12(S. Lee, Kim, & Kim, 2012)فرهنگ یادگیری، پشتیبانی مدیران ارشد و فنآوری اطلاعات، مدیریت دانشفرهنگ یادگیری، پشتیبانی مدیران ارشد و فنآوری اطلاعات بر مدیریت دانش تاثیر مستقیم دارند.