Posted on: ژانویه 6, 2019 Posted by: مدیر سایت Comments: 0

مقایسه محتوای اطلاعاتی سود وجریانهای نقدی شرکت-پایان نامه درباره جریان وجوه نقد

مقایسه محتوای اطلاعاتی سود وجریانهای نقدی شرکت 2-9-1 مقایسه سودوجریانات نقدی از دیدگاه استفاده کنندگان مختلف علیرغم شواهدی که به نظر می رسد سود نسبت به جریانات نقدی در اندازه گیری عملکرد شرکت دریک دوره مشخص برتری دارد.بحثهای ادامه داری بین دانشگاهیان وحرفه ای ها درباره اینکه درعمل از سود استفاده شود یا از جریانات نقدی وجود دارد.از یک طرف استانداردگزاران حسابداری در اکثر کشورها تاکید می کنند که سود…

Posted on: ژانویه 6, 2019 Posted by: مدیر سایت Comments: 0

سطوح مختلف سود-پایان نامه در مورد تغییر پذیری بازده سهام

سطوح مختلف سود اهداف متفاوت گزارشگري سود به تعاريف متفاوتي از سود، اشاره دارد و نيز مخاطبان متفاوتي را مورد خطاب قرار داده است تعاريف و مفاهيم سود را مي توان در سه سطح، بررسي کرد (شباهنگ، 1382). الف) مفهوم سود در سطح ساختاري1 ب) مفهوم سود در سطح رفتاري2 ج) مفهوم سود در سطح معنايي3     2-1-3-1- مفهوم سود در سطح ساختاري در اين سطح، سود براساس يکسري…

Posted on: ژانویه 6, 2019 Posted by: مدیر سایت Comments: 0

مدل های پیش بینی درماندگی مالی-پایان نامه در مورد پیش بینی درماندگی مالی

مدل های پیش بینی درماندگی مالی  در ادامه انواع مدل های پیش بینی به همراه خصوصیات اصلی آنها بر اساس گروه های پیش گفته ارائه          می شود: 2-7-1)مدل های آماری تک متغیره[1]: روش های آماری تک متغیره از نخستین تکنیک های مورد استفاده جهت تمایز بین شرکت های دارای سلامت مالی و شرکت های دارای پریشانی مالی بوده اند. به صورت سنتی،  این مدل ها بر تحلیل نسبت های مالی…

Posted on: ژانویه 6, 2019 Posted by: مدیر سایت Comments: 0

اهمیت و ماهیت تعدیلات سنواتی،پایان نامه در مورد کیفیت سود گزارش شده

اهمیت و ماهیت تعدیلات سنواتی ارقام مندرج در صورت‌هاي مالي شركت‌ها، به‌ويژه رقم سود، آثار مالي به همراه دارند. اين ارقام مبناي توزيع سود به سهامداران شركت، محاسبه پاداش مديران و پرداخت ماليات است. علاوه بر اين، اطلاعات صورت‌هاي مالي مي‌تواند بر تصميم‌گيري‌هاي سرمايه‌گذاران و اعتباردهندگان مؤثر باشد. ارقام حسابداري در بسياري از تحقيقات و ارزيابي‌ها نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد. از اين رو، ضروري است كه اطلاعات حسابداري خصوصيات…

Posted on: ژانویه 6, 2019 Posted by: مدیر سایت Comments: 0

معیارهای ارزیابی محافظه کاری-پایان نامه درباره ارزيابي ارتباط سود و زيان

معیارهای ارزیابی محافظه کاری محققان از سه نوع معیار، به منظور ارزیابی محافظه کاری استفاده می­کنند:   1) معیارهای خالص دارایی­ها.[1] 2) معیارهای سود و اقلام تعهدی.[2] 3) معیارهای رابطه سود و بازده سهام.[3]   تمام این معیارها با تکیه بر اثر عدم تقارن زمانی محافظه کاری در شناسایی سودها و زیان­ها می-­باشند .(Watts, 2003b, 288)   2-1-2-4-1. معیارهای خالص دارایی­ها اگر چه ارزش­های بازار دارایی­ها و بدهی­ها که خالص…

Posted on: ژانویه 6, 2019 Posted by: مدیر سایت Comments: 0

مفهوم ناکارایی،پایان نامه کارایی مالی شرکتهای صنعتی

 ناکارایی همواره در يک سازمان اين سئوال مطرح است که آيا سازمان مسئوليتهاي خود را با صرف حداقل داده‌ها انجام مي‌دهد يا خير. تلاش در جهت يافتن پاسخ براي اين سئوال ممکن است زمينه‌هايي از موارد ناکارایی را در سازمان نشان دهد. نمونه‌هايي از ناکارایی عملياتي که بايد نسبت ‌به آن هوشيار بود عبارت است از: استفاده نامناسب از روشهاي دستي و مکانيزه کاغذبازي بيهوده سيستمها و روشهاي ناکاراي عملياتي…

Posted on: ژانویه 5, 2019 Posted by: مدیر سایت Comments: 0

مفهوم حساسيت جريان نقدي وجه نقد:پایان نامه درباره اقلام تعهدی

حساسيت جريان نقدي وجه نقد ميكلسون و پارت[1] (2003) اقدام به بررسي همزمان جريان نقدي – سرمايه­گذاري و جريان نقدي- وجه نقد نمودند. آنها نشان دادند كه شركت­هاي با محدوديت مالي نسبت به شركت­هاي بدون محدوديت مالي از حساسيت جريان نقدي سرمايه­گذاري بالاتري برخوردار بوده و حساسيت جريان نقدي وجه نقد در شركت­هاي با محدوديت مالي و بدون محدوديت مالي، از لحاظ آماري معنادار نمي‌باشد. آنها دليل اين نتايج را…

Posted on: ژانویه 5, 2019 Posted by: مدیر سایت Comments: 0

مفهوم نسبت ارزش بازار .پایان نامه عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی

نسبت ارزش بازار به حقوق صاحبان سهام نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام[1] ﻧﺴﺒﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ ارزش دﻓﺘﺮي(P/B) ﻳﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺑﺮ ارزش دﻓﺘﺮي ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﻣﻌﻴﺎر  ﺟﺪﻳﺪي ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﻲ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﺳﻬﺎم ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ارزش دﻓﺘﺮي آن ﻣﻮرد  ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . در ﺑﻮرس ﻫﺮ ﮔﺎه وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺤﺮان ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ و…

Posted on: ژانویه 5, 2019 Posted by: مدیر سایت Comments: 0

پایان نامه مسئولیت اجتماعی وگزارشگری مالی:ارزیابی گزارشگری

– ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی در گزارش سال 1999 كميته بلو ريبون[1] درخصوص بهبود اثربخشي كميته حسابرسي شركتها، پيشنهاد شماره 8 به شرح زير آمده است: “كميته پيشنهاد مي كند استانداردهاي حسابرسي، حسابرسان مستقل را ملزم سازد كه قضاوت خود دربارة كيفيت (و نه صرفاً قابليت قبول) اصول حسابداري مورد استفاده در تهيه صورتهاي مالي شركت را با كميته حسابرسي به بحث بگذارند. مباحثه بايد شامل مسائلي نظير شفافيت افشاي…