نویسنده: 92

Posted on: ژانویه 20, 2019 Posted by: 92 Comments: 0

اهداف مديريت دانش:/پایان نامه درباره مدیریت دانش

اهداف مديريت دانش مديريت دانش شامل فرآيند تركيب بهينه دانش و اطلاعات در سازمان و ايجاد محيطي مناسب به منظور توليد، اشتراك و به كارگيري دانش و تربيت نيروهاي انساني خلاق و نوآور است. هدف مديريت دانش ايجاد يك سازمان يادگيرنده و شراكت با ايجاد جرياني بين مخازن اطلاعات ايجاد شده توسط افراد قسمت هاي مختلف شركت (مالي، عملكرد،هوش رقابتي، وغيره) و مرتبط كردن آن ها با يكديگر است. به…

Posted on: ژانویه 20, 2019 Posted by: 92 Comments: 0

زنجیره تامین سبز:/پایان نامه مدیریت زنجیره تامین سبز

مفاهیم و تعاریف مدیریت زنجیره تامین سبز ﺳﺒﺰ ﮐﺮدن زﻧﺠﯿﺮه تاﻣﯿﻦ، ﻓﺮاﯾﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ تاﻣﯿﻦ اﺳﺖ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه تاﻣﯿﻦ ﺳﺒﺰ، ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه تامین با الزامات زیست محیطی در تمام مراحل طراحی محصول، انتخاب و تامین مواد اولیه، تولید و ساخت، توزیع و انتقال، تحویل به مشتری و بالاخره پس از مصرف، مدیریت بازیافت و مصرف مجدد به منظور بیشینه…

Posted on: ژانویه 20, 2019 Posted by: 92 Comments: 0

مسیریابی با تحویل و جمع آوری:”پایان نامه مسیریابی وسایل نقلیه”

مسیریابی وسیله نقلیه با تحویل و جمع آوری مسأله مسیریابی وسیله نقلیه با تحویل و جمع آوری[1] (VRPPD) بسیار شبیه به مسیریابی وسایل نقلیه با حمل در بازگشت می‌باشد؛ در این مسأله نیز مقداری کالا به مشتریان تحویل داده می‌شود، از مشتریانی نیز کالا دریافت می‌شود. تفاوت اصلی این مسأله در آن است که کالاهایی که از مشتریان دریافت می‌شود به مشتریان دیگری در مسیری تحویل می‌شود و موادی به…

Posted on: ژانویه 20, 2019 Posted by: 92 Comments: 0

تجارب تصویرسازی ذهنی:/پایان نامه درباره اضطراب امتحان

تجارب تصویرسازی ذهنی افراد با تصویرسازی ذهنی یک موقعیت فرضی و رفتارهای اثربخش یا غیر اثربخش خودشان یا دیگران در آن موقعیت می توانند باورهای خودکارآمدی شان را تحت تأثیر قرار دهند(مادوکس،2000). خودکارآمدی بالا و پایین در چارچوب نظریه خودکارآمدی بندورا(1992) چنین عنوان می شود که افراد دارای باورهای قوی بر توانایی های خود نسبت به افرادی که به توانایی های خودتردید دارند، در انجام تکالیف کوشش و پافشاری بیشتری…

Posted on: ژانویه 20, 2019 Posted by: 92 Comments: 0

نقد نظریات سزار لومبروزو//پایان نامه درباره بزهکاری زنان

نقد نظریات سزار لومبروزو مشخصه ی بارز تحقیقات سزار لومبروزو و توجه به آناتومی و ویژگی های افراد بزهکار بود. نگاه یکجانبه و عدم توجه به سایر عوامل باعث انتقادات فراوان از او شد. به طوریکه انکریکوفری شاگرد لومبروزو که ابتدا عقایدات را تایید می نمود در نهایت اظهار داشت که بزه کاری معلول تجمع و ترکیب عوامل فردی و اجتماعی است. درحال حاضر هیچ پژوهشگری وجودزن جرم زا یعنی…

Posted on: ژانویه 20, 2019 Posted by: 92 Comments: 0

بی طرفی در قاضی:پایان نامه درمورد عدالت ترمیمی

بی طرفی در قاضی بی طرفی قاضی مستلزم این است که در فرآیند دادرسی تحت تأثیر عوامل خارجی مثل احساسات و واکنش های عمومی یا تبلیغات رسانه ای یا عوامل درونی مثل اعتقادات و گرایش های شخصی قرار نگیرد و بدون جانبداری و پیشداوری، بر اساس دلایل و استدلالهای عینی که در طول دادرسی در پرونده منعکس گردیده اظهار نظر کند. برای تضمین رعایت بی طرفی از سوی اوف به…

Posted on: ژانویه 19, 2019 Posted by: 92 Comments: 0

مفهوم ضرر در اصطلاح:/پایان نامه قانون جدید اخذ جرائم

مفهوم ضرر در اصطلاح: در متون فقهي و اسلامي به جاي واژه خسارت، واژه «ضرر» به کار مي‌رود و فقيهان به هنگام بحث از قاعده لاضرر به بررسي مفهوم آن پرداخته اند.(جعفری لنگرودی، 1391، ص64) معناي اصلي ضرر که در مقابل منفعت به کار مي‌رود.(وحدتی شبیری، 1385، ص94)در فقه و حقوق، نقصان و کاستي‌اي است که در يکي از ضروريات پنچ گانه:جان، مال، دين، عقل و آبرو (عِرض) حاصل مي…

Posted on: ژانویه 19, 2019 Posted by: 92 Comments: 0

رويکرد توانمند سازي کارکنان:/پایان نامه درباره مدارس هوشمند

رويکرد هاي توانمند سازي کارکنان (عبدالهي و نوه ابراهيم، 1385: 48) رويکرد تعريف راهبرد نظريه پرداز   مکانيکي توانمند سازي به عنوان تفويض اختيار تفويض قدرت به زير دستان فوي( 1997) بلانچارد و همکاران (1996) شوول (1993)     ارگانيکي انگيزشي توانمند سازي به عنوان ايجاد انگيزه احساس خود کارآمدي کانگر و کاننگو (1998)   روان شناختي توانمند سازي به عنوان آزاد سازي نيرو هاي دروني انسان احساس شايستگي احساس…

Posted on: ژانویه 19, 2019 Posted by: 92 Comments: 0

تعاملات اجتماعی/،پایان نامه گسترش پیاده ‏راه ها

تعاملات اجتماعی براساس هرم نیازهای انسانی مازلو(1954)، احتیاجات افراد به دو گروه تقسیم می‏شود، دسته نخست نیازهای مادی و جسمانی است که در صورت ارضای این دسته، طیف دیگری از نیازها مطرح می‏شود که به بعد روحی و روانی زندگی انسان باز می‏گردد. بر این اساس یکی از نیازهای فطری انسانها (از جمله شهروندان ) نیاز به برقراری تعاملات و روابط اجتماعی است. بدین ترتیب از تعاملات و روابط اجتماعی…

Posted on: ژانویه 19, 2019 Posted by: 92 Comments: 0

روش خود تجمعي//پایان نامه درمورد نانو ذرات مگهمايت

روش خود تجمعي[1] اين تکنيک که توسط ماسباخ و هاپت[2] ابداع گرديد پر کاربردترين روش مورد استفاده براي تهيه قالب هاي مولکولي ویونی مي باشد. در اين روش مونومر‌ها و مولکول هدف در يک حلال مناسب حل مي شوند. در اثر برهم کنش‌هايی نظیر هيدروفوبيك، يوني، بيوندهيدروژني، قطبش پذيري و كئورديناسيون فلزي يک كمپلكس اوليه بين آنالیت هدف و مونومرهاي عاملي بوجود مي آيد. بعد از ايجاد کمپلکس اوليه بين…