روز: ژانویه 9, 2019

Posted on: ژانویه 9, 2019 Posted by: مدیر سایت Comments: 0

تعريف وفاداري:عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بنگاه­ها

عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بنگاه­ها تعريف وفاداري اگر قرار باشد وفاداري را بعنوان يکي از شاخص­هاي کنترل و مديريت به حساب آورد، تعريف و دسته بندي انواع ممکن تعامل با مشترياني که به آنها وفادار گفته مي­شود، حياتي بوده و مبنايي را جهت تامين نيازهاي مشتريان فراهم مي­آورد. در تعریف وفاداری دو رویکرد دیده می شود: رویکرد نگرشی، رویکرد رفتاری اما تعریف كاملتری نیز از وفاداری وجود دارد كه…

Posted on: ژانویه 9, 2019 Posted by: مدیر سایت Comments: 0

نتایج مثبت و منفی تعهد سازمانی

نتایج مثبت و منفی تعهد سازمانی سال‏های طولانی اعتقاد بر این بود که تعهد قوی مطلوب و ایده‏آل است. اکثر قریب به اتفاق تحقیقات مربوط به تعهد سازمانی بر این فرض بنا شده‏اند که تعهد سطح بالا مطلوب به‏شمار می‏رود، و سازمانی موفق است که احساس وفاداری کامل به اهداف سازمان را در میان تمام کارکنان از بالاترین رده سازمانی تا پایین‏ترین رده رواج دهد. مدیران امریکایی به شناسایی توانایی…

Posted on: ژانویه 9, 2019 Posted by: مدیر سایت Comments: 0

روش تحلیل پوششی داده ­ها:پایان نامه درباره کارایی سنجی

1-1-       روش تحلیل پوششی داده­ها روش تحلیل پوششی داده­ها را می­توان به عنوان یکی از روشهای ناپارامتری معرفی نمود که در این روش با استفاده از تکنیک­های برنامه­ریزی ریاضی به ارزیابی واحدهای موردنظر پرداخته خواهد شد. تحلیل پوششی داده ها یکی از رویکردهای علمی است که با بکارگیری مبنای ریاضی قوی به محاسبه کارایی می پردازد.تحلیل پوششی داده ها ، تکنیکی نا پارامتریک برای سنجش و ارزیابی کارایی نسبی مجموعه…

Posted on: ژانویه 9, 2019 Posted by: مدیر سایت Comments: 0

بررسي مقايسه اي وضعيت بانکداري اينترنتي در بانکهاي ايراني

پایان نامه عوامل موثربر اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی بررسي مقايسه اي وضعيت بانکداري اينترنتي در بانکهاي ايراني اشاره :بانکداري اينترنتي به عنوان يکي از مهمترين مدل هاي بانکداري الکترونيک محسوب مي شود. اينترنت بانک در واقع شعبه مجازي و بيست و چهار ساعته يک بانک محسوب مي شود که به مشتري امکان مي دهد فارغ از قيد زمان و مکان اقدام به تراکنش مالي کند. در چند سال…

Posted on: ژانویه 9, 2019 Posted by: مدیر سایت Comments: 0

ضرورت به کار گیری پذیرش تکنولوژی در ارائه خدمات بانکداری اینترنتی

) ضرورت به کار گیری پذیرش تکنولوژی در ارائه خدمات بانکداری اینترنتی با وجود اینکه میلیون ها دلار در بسیاری کشورها در ایجاد سیستم های بانکداری اینترنتی خرج شده است، گزارشات حاکی از آن است که استفاده کنندگان بالقوه از این سیستم ها علی رغم در دسترس بودن، از آنها استفاده نمی کنند و این موجب نگرانی بانک ها شده است. این نتایج نیاز به شناسایی عواملی که بر  پذیرش…

Posted on: ژانویه 9, 2019 Posted by: مدیر سایت Comments: 0

ابعاد کارکردی نام تجاری. پایان نامه نام تجاری ونگرش مصرف کننده از محصول جدید

ابعاد کارکردی نام تجاری بسیاری از تحقیق ها نتوانسته اند تمایز بین کارکردهای محصول و کارکردهای نام تجاری را به درستی مشخص کنند. کارکردهای محصول به خصوصیات یا ویژگی های فیزیکی یا ملموس مربوط هستند. لذا در همه محصولات حتی در محصولاتی که بدون نام تجاری و یا با یک نام تجاری ناشناخته وارد بازار گردند دیده  می شوند. این کارکردها همان برداشت های مربوط به خصوصیات یا ویژگی های…

Posted on: ژانویه 9, 2019 Posted by: مدیر سایت Comments: 0

زمینه های پدیداری مدیریت دانش :

زمینه های پدیداری مدیریت دانش : از 50 سال پیش به این سو، توجه به نقش دانش در اثربخشی ساز مان ها، رشد قابل ملاحظه ای داشته است مفهوم جامعه پساصنعتی[1]، رشد اقتصادهای خدمات محور را که به جایگاه دانش وکارکنان دانشی وابستگی دارد، دربر داشته است . در بسیاری از بخش های صنعتی، اهمیت دارایی های فیزیکی [2]و به کاستی نهاده است  ناملموس بودن دانش در خدمات، با مفاهیم …

Posted on: ژانویه 9, 2019 Posted by: مدیر سایت Comments: 0

تحلیل­های بازار سهام:پایان نامه درمورد پرتفوی بهینه

: تحلیل­های بازار سهام 2-3-1 تحلیل بنیادی تحلیل بنیادی روش پژوهشی است که اطلاعات مالی پایه­ای را برای پیش­بینی سود، عرضه و تقاضا، قدرت صنعت، توانایی مدیریت و مسائل ذاتی دیگر که بر ارزش بازار سهام و پتانسیل رشد آن تأثیر گذارند مورد مطالعه قرار می­دهد. اطلاعات منتج می­تواند به شما برای حفظ چشم­انداز به شما کمک کند. به طور قطع برخی جنبه­های حرکت قیمت در بازار سهام ورای منطق…

Posted on: ژانویه 9, 2019 Posted by: مدیر سایت Comments: 0

سازمان: پایان نامه ارتباطات سازمانی ومدیریت دانش

سازمان: اسکات[1] در سال 1964 تعریفی نسبتاً کلاسیک از سازمان ارائه کرده است او بیان می کند:«سازمانها مجموعه هایی هستند که به دنبال اهداف نسبتاً خاصی بر یک پایه تقریباً مستمر بنا شده اند» برعکس، کارل ویک [2] در سال 1969 از اصطلاح سازمان اجتناب می کند و اصطلاح سازماندهی را به کار می برد و بیان می کند : «یک مفهوم مفید باید توجه ما را به ماهیت انعطاف…

Posted on: ژانویه 9, 2019 Posted by: مدیر سایت Comments: 0

سازمان‌های یادگیرنده و دانشی

پایان نامه رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش سازمان‌های یادگیرنده و دانشی   طي١٠سالگذشته،عواملاقتصادي،اجتماعيوفناوريمتعددبهطورفزاينده­اي تشديدوموجبتغييركليمحيطكارشده­اند.اينتغييراتچنانسريعاتفاقافتاده ورقابتنيزچنانزيادشدهاستكهسازمان‌هايدايناسوريعظيمبامغزهاي كوچكرشد یافته درقرنبيستم،نمي­تواننددردنيايجديدقرنبيست ويكمداومبياورند­.هريسون اون(1991) دركتابخودباعنوان”ببرسواري:انجامكسبوكاردردنياي درحالتحول” مي­نويسد: “زمانيوظيفه­ياصليكسبوكار،سودآوريو توليدمحصولبود.اكنونوظيفه­ياصليكسبوكارتبديلشدنبهسازمان يادگيرنده­ياثربخش از تغییرات رخ دادهاست (Owen, 1991).اينبدانمعنينيستكهسودومحصول،ديگرمهم نيستبلكهبدينمعناستكهبدونيادگيريمستمردستيابيبهآن‌هاناممكنخواهد بود”.بهطورخلاصه،تغييراتعواملخارجي مستلزمانطباقياانقراضسازمانيهستند و تنهاشركت‌هاييكهبتوانندخودرابهنيرويمحركه­يهوشمندتر وكارآمدتر در برابر تغييرات،تبديلكنند،درهزاره­ينوينموفقخواهندبود.همانطوركهيكياز پيشگامانسازمان‌هاييادگيرندهبهنامرجينالدريوانز[1] (١٩٨2) اشارهمي‌كند: “يادگيريدردرونسازمانبايدمساوييابيشترازتغييرخارجازسازمانباشد،در غيراينصورتسازمانميميرد” (Revans, 1982). در نتیجه،سازمان‌هاييكهسريع­تريادمي­گيرند،باسرعت بيشتريخودراباشرايطمحيطيتطبيقدادهو مزيت­هاياستراتژيك چشمگيريرادردنيايكسبوكاربهدستمي­آورند.سازمانيادگيرنده­ينوينقادراستكهنبوغجمعيافرادخودرادرسطوحفردي،گروهيوسازمانيپرورشدهد.اينقابليتكهباشرايطسازماني،فناوري،مديريتدانشوتوانمندسازيافراد عجينمي­شود،سازمان‌هاراقادرميسازدتاازتبعاتمنفيرقابتبهدورباشند. هشت عاملمهميكهدنيايكسبوكارراتغييردادهويادگيريسازمانيگستردهرادر قرنبيستويكماجتنابناپذيرخواهندنمود،بهشرحزيرهستند ١.جهانيسازيواقتصادجهاني فناوری تحولاساسيدنيايكار نفوذفزاينده‌يمشتري پيدايشدانشويادگيريبهعنواندارايي­هايعمده­ي سازماني تغييرنقش‌هاوانتظاراتكاركنان تنوعوتحركنيرويكار تغييروآشوب‌هایدرحالگسترش این ضرورت­ها باعت شد…